منتخب

ا برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استوار است
گزارش سه ماهه هیئت برگزاری کنگره مشترک
مهمترین کار هیئت برگزاری کنگره مشترک در این دوره تعیین نوع کنگره و متناسب با ان مشخص کردن اقدامات عملی و حقوقی در ارتباط با آن و زمانبندی و برنامه ریزی برای برگزاری یک کنگره موفق بوده است. پیرامون نوع کنگره ما برگزاری یک کنگره تصميم گير را در دستور قرار داده ایم
.ایمان بیاورید به دستهای خلقی که

خانه خرابی سرنوشت آنهاست

و از سقفهای آوار شده نمی ترسند.

این دستها دوباره

خشت

روی خشت

خواهند گذاشت.
این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. بر این اساس احزاب و سازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا در یک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی خود را اعلام نمودند
ترجمه و تلخیص: 
رضا نافعی
وزیر خارجه لبنان، جبران باسیل ، کشورهای خارجی را متهم می سازد به این که قصد دارند لبنان را مرعوب سازند. از جمله برای از بین بردن یک پروژه مشترک گاز با روسیه. او از روسیه تقاضا می کند بعنوان یک قدرت متعادل کننده بیشتر به میدان آید.
صد سال از انقلاب کمونیستی در روسیه می‌گذرد. نظامی که در پی این انقلاب در بسیاری از کشورهای جهان پدید آمد، در اواخر همان قرن در کشور زادگاهش فرو پاشید. آیا قرن بیست و یکم، قرن فروپاشی سرمایه‌داری است؟
نمودار تنش ها میان ایران و عربستان سعودی روندی صعودی را طی می کند. در تازه ترین رویداد روز یک شنبه اتحادیه عرب در پایان نشست اضطراری خود در قاهره که به درخواست عربستان سعودی برگزار شد، اعلام کرد که در برابر «اقدامات تهدید آمیز» و «دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی» و اقدامات حزب الله لبنان منفعل نخواهد ماند و از دولت های عضو این اتحادیه خواست برای مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت تلاش کنند.