امداد رسانی زیر باران گلوله در اوکراین - گزارشی از CNN