در مقایسه برای آمریکا ج. ا چالش بزرگتری است از داعش - NBC