ظریف: موفقیت مذاکرات بستگی به قدرت های غربی دارد - Reuters