پاپ فرانسیس از بیانیه مشترک تمجید کرد - Reuters

انتشار از: