از دلتنگی های بی شماره (طرح)

محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
دو کفتر سفيد
بر روی بام.
در پهنه ی غروب
خورشيدِ سرخفام

 

 

دو کفتر سفيد
بر روی بام.
در پهنه ی غروب
خورشيدِ سرخفام

در کوچه
پشت در
با گام های تند
يک رهگذر

صد پنجره
دو دو به سوی هم
تلخ و عبوس
بسته به روی هم

یک ميز و صندلی
يک کاغذ سفيد.
بغضی شکسته و
خودکار ِ ناپديد

آنجا
در لای خاطرات
تصوير تو
مغشوش و مات

اينجا
در پيش روی من
يک روح در به در
بيرونِ تن

۱۴ آبان ۱۳۹۲

www.ghoghnoos.org

منبع: 
ققنوس ـ سياست انسانگرا
برگرفته از: 
www.ghoghnoos.org
انتشار از: