نگاهی گذرا بە مجلس بیست و یکم رژیم سابق و مجلس دهم حاکمیت کنونی!

نتخابات فعلی در ایران درست بعداز برجام و توافق رژیم با جامعە جهانی است.توافق بر سر برجام ابتدا با مخالفتها و شروط گذاری آقای خامنەای پیش رفت و کابینە دولت می بایست کوچکترین مفاد مذاکرات را بە نهاد رهبری اطلاع میدادند. بهنگام تکمیل توافقنامە آنرا محصول تبین و تدبیر رهبر فرزانە قلمداد نمودند. اینک کە توافقنامە یادشدە نیازمند گشایش در فضای سیاسی داخلی نیز بود و عموما نظر براین بود کە آنان بعداز فشار تهاجم خارجی اصڵاحاتی در داخل هم انجام خواهند داد، اما عکس قضیە صادق بود و سرمستی از پیروزی برجام، آن

تقریبا ٥٢ سال پیش انتخابات دورە بیست و یکم مجلس شورای ملی میگذرد. با نگاهی کوتاە بە وقایع انتخاباتی آن دوران و فضای سیاسی موجود تشابهاتی دیدە میشود کە گویی آیەاللە خامنەای در قامت محمد رضاشاە پهلوی ظاهر شدە است. 
در اوایل دهە پنجم هجری انقلاب سفید انجام گرفت. علی امینی بطور مشروط مبنی اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی و با حمایت رئیس جمهور وقت امریکا پست نخست وزیری ایران را بعهدە گرفت. دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت او معمار تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی بود کە بهمراە اصلاحات دیگر اجتماعی مجموعا " انقلاب سفید " نام گرفت. انقلاب سفید اگر درست انجام میگرفت و شامل اصلاحات سیاسی نیز میشد ایران را بە مسیر درستی میکشاند و شاید ایران را از آتش انقلاب ٥٧ دور میداشت. اما جاە طلبی های شاە بگونەای بود کە نە اینکە گشودن فضای سیاسی کشور را بر نمی تابید بلکە نخست وزیر را بر سر پافشاری بە حداقل آن مجبور بە استحفا و اصلاحات انجام گرفتە را بە اسداللە علم چهرە سرسپردە خود واگذار و پروسە نیم بند اصلاحات را تحت عنوان " انقلاب شاە و ملت " بنام خود ثبت نمود. ایشان سرمست از پشت سرگذاشتن پروسە اصلاحات بدون اصلاحات سیاسی، برای انتخابات پیش روی دورە بیست و یکم کمیتەای سە نفرە برای ارائە لیستی از نمایندگان مورد نظر آمادە و نهایتا افراد مذکور لیست مورد نظر شاە بە مجلس راە یافتند. طبق برنامە شاە هیچکدام از نمایندگان ادوار قبلی در مجلس جدید نبودند. انتخابات دورە بیست و یکم و مجلس سنا بطور همزمان برگزار و در انتخابات مجلس سنا نیز تفاوتی در انتخاب و انتصاب افراد نبود. 
انتخابات فعلی در ایران درست بعداز برجام و توافق رژیم با جامعە جهانی است.توافق بر سر برجام ابتدا با مخالفتها و شروط گذاری آقای خامنەای پیش رفت و کابینە دولت می بایست کوچکترین مفاد مذاکرات را بە نهاد رهبری اطلاع میدادند. بهنگام تکمیل توافقنامە آنرا محصول تبین و تدبیر رهبر فرزانە قلمداد نمودند. اینک کە توافقنامە یادشدە نیازمند گشایش در فضای سیاسی داخلی نیز بود و عموما نظر براین بود کە آنان بعداز فشار تهاجم خارجی اصڵاحاتی در داخل هم انجام خواهند داد، اما عکس قضیە صادق بود و سرمستی از پیروزی برجام، آنان را بفکر یکدست سازی نهادهای قانون گذاری و اجرائی نمودە است. نکتە مشترک در این موضوع حذف و یا رد صلاحیت افرادی کە در همین مجلس کنونی حضور دارند اما برای دورە پیش رو رد صلاحیت گردیدەاند. ناهمگونی انقلاب سفید ڕژیم شاە در خودداری ایشان از اصلاحات سیاسی و رژیم فعلی با برد در سیاست خارجی خود را بی نیاز از اصلاحات سیاسی در داخل میدانند. از این جهت رد صلاحیت گستردە کاندیداهای مجلس را میتوان با لیست مورد نظر شاە مقایسە نمود. مجلس خبرگان نیز همانند مجلس سنای چهارم رژیم سابق بدون رقابت انجام میگیرد. توسعە ناهمگون رژیم شاە نهایتا کار دست ایشان داد اما آیا بی توسعگی داخلی منجر بە شکاف بیشتر میان مردم و دولت میشود قضاوت را بە آیندە میسپاریم.

انتشار از: