فرهنگیان، امروز، در تهران: معلم زندانی، آزاد باید گردد!

ویدئو
امروز، 14 آذر 1395، هزاران فرهنگی بازنشسته و شاغل در شهرهای گوناگون ایران به همایش های اعتراضی پرداخته، به ستم رژیم جمهوری اسلامی بر خود اعتراض کردند.
فرهنگیان در تهران، در پشتیبانی از کنشگران فرهنگی دربند رژیم فریاد می زدند: معلم زندانی آزاد باید گردد!

 

 

 

  

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: