همایش اعتراض به پارازیت اندازی رژیم در شیراز

ویدئو
در روز 20 دی 1395، گروهی از مردم شیراز در برابر استانداری فارس در این شهر گرد آمده، به فرستادن امواج خطرناک پارازیت از سوی نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کردند و آن را خیانت به ملت خواندند.
دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، سال هاست برای جلوگیری از پخش برنامه های رسانه های برونمرزی در ایران، امواج پارازیت در شهرها و روستاهای کشور پخش می کنند، که برای تندرستی مردم زیان آور و خطرناک و از جمله عامل گونه هایی از بیماری سرطان است.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: