آیا ترامپ ، رزیم ایران را تهدیدی برای جهان می داند؟