پول آتش نشان را هم دزدیدند!

ویدئو
در همایش اعتراضی مالباختگان مؤسسه ی "کاسپین" در روز 6 بهمن 1395 در تهران، یک آتش نشان پلاسکو نیز حضور داشت.
همایشگران با دیدن او شعار دادند: "آتش نشان جان فشان پول تو رم دزدیدند"!
مؤسسه ی مالی و اعتباری "کاسپین"، دارای مجوز بانک مرکزی، ازآن شماری از وابستگان رژیم جمهوری اسلامی است. این مؤسسه با دادن وعده ی سود و با همکاری مقامات رژیم، پول هزاران ایرانی را بالا کشیده و آنان را از هستی ساقط کرده است.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: