خروش دادخواهی بازنشستگان، امروز در سراسر ایران

ویدئو
هزاران بازنشسته ی خشمگین ایرانی، امروز 22 اسفند 1395، خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران را با فریاد دادخواهی از ستم رژیم جمهوری اسلامی پر کردند.
در تهران، چندین هزار بازنشسته ی کشوری و لشکری در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری رژیم گرد آمده، به تنگدستی وپایمال شدن حقوق خود از سوی سران و مدیران فاسد رژیم اعتراض کردند.
همایشگران، از جمله خواهان افزایش دریافتی، همسان سازی حقوق و بیمه ی کارآمد برای بازنشستگان شدند.

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در مشهد

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در تهران

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان درتبریز

 

همایش اعتراضی امروز بازنشستگان در اصفهان

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: