رویارویی آتشین مردم با مزدوران رژیم در شب چهارشنبه سوری

ویدئو
در چهارشنبه سوری 1395، ایرانیان خشمگین پاسخ هجوم مزدوران رژیم جمهوری اسلامی را، که قصد سرکوبی شادی مردم را داشتند، با دفاع متقابل دادند.
در نمای بالا، جوانان مشهدی و کرمانشاهی خودرو های پلیس رژیم را هدف آتش خود می سازند و در مشهد جوانی به پایگاه مزدوران بسیج کوکتل مولوتف پرتاب می کند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: