شكوفه ا لبالو

ان بهار، بر شاخه البالو اويزان بود//
من بر شاخه شاتوت //
برخورد چشمها، لبخند لبها //
دستهاى گرم ، عطش بوسه//
دنياى دگر بود

 

 
 
 
تاريكى زمستان ، ظلمت چشمانم 
بر پنجره  اطاقم سنگينى ميكنند  
دستى بر شيشه ان 
يخ گل ها بر قرينه چشمانم نقش ميبندند 
نقوش ان بر قفس دلم ميرقصند
طوقى  محبوس  دلم غوغو كنان  
بال خاطره ها ميكشد 
 
ان بهار، بر شاخه  البالو اويزان بود
من بر شاخه شاتوت  
برخورد چشمها، لبخند لبها 
دستهاى  گرم ، عطش بوسه
دنياى دگر بود 
نامش زرى 
 ،شكوفه البالو بر زلفش  
طوقى بر شانه آش 
 پيراهنى  سفيد
 با حاشيه لاله هاى وحشى بر تن 
حياتم در چهر او خلاصه ميشد
تكرار روزها  ، گذشت فصلها  
او تمام حياتم بود 
 
به ناگاه  از نظر ها رفت 
حيات از من ستود 
اشگى ناپايان  برچشمانم 
 نه درخت البالو  ،نه شكوفه ، نه طوقى
مادرى داشت  ايران نام 
جويا شدم زرى را 
  لحظه اى سكوت ،
انتظارت را داشتم 
سكوت دوباره با چشمانى دور از حيات 
قفس  طوقى را نگر كرد
زرى  رفت 
دورى او اندوه من 
طوقى ميراث تو 
چروك صورتش گوياى هزاران درد و نااميدى 
همچون ايران كهن سال  من 
 قفس در دست  ، خرامان  به  صحن
 با دلى پر اندوه  رها كردم طوقى  
غوغوكنان در ميان صد ها كبوتر 
بدنبال هم جنس زيبا 
من تنها و تنها
نه شكوفه البالو ، نه زرى،  نه طوقى 
مأتم زده در أفق غروب 
به تاريكى زندگى پيوستم 
 
افتاب خاوران ديگر   گرمى نداشت  
غروب خورشيد  درباختران  همسايه ام شد
نه درخت البالو، نه شكوفه ،نه طوقى 
جزيره اى مه الود ، پوشيده از زمرد 
باران  ناپايان  بر درب و ديوار كلبه ام 
همچون لالائى  شكوفه البالو را 
به قهقراى ضميرم سپرد
 
هر بهاران ، خشكه البالو 
زينتى بر هفت سينم 
سكه طلا يادى از زرى 
گذشت زمان 
بهاران پى در پى ، 
فرسودگى استخوان ها 
گام هاى أرام 
عصائى  در دست ، 
همچون روشن دلان 
به دنبال شكوفه البالو در تلاش ام 
 
اين بهار  همراه پرواز خيالم 
سفر ميكنم 
تا حاشيه نشين 
افتاب خاوران شوم 
گرماى خورشيد بر استخوانهايم 
جان ميبخشد ، گام ها شتاب ميگيرند
عصا نيزه وار پرواز ميكند 
چشمانم  شكوفه هاى البالو را نشانه  ميگيرند  
احساس  لبخندى بر لبانم ، ارام  بخش است 
سراغ  زرى و مادرش ايران  اخرين  ايستگاه است 
با شتاب  گام بر ميدارم 
تا  چروكى بر سرزمين كهنسالم ايران شوم 
 
جواد خادم
انتشار از: