پاسخ به یک دعوت

هر وقت جبهه ی متحد آذربایجان در خارج و داخل ، بین نیروهای سیاسی و مردمان ستمکش و تبعیض دیده ، به عنوان یک جبهه ی « دموکراتیک و مترقی» جهت رفع تبعیض و تعیین حق سرنوشت در آذربایجان، شناخته شد؛ من عاشقانه در جمع ها شرکت خواهم کرد؛ بدون دعوت و به عنوان شنونده...

 

 

مسئولین یک تلویزیون، با ارسال این نوشته: « دعوت از مسئولین ایران گلوبال برای بحث آزاد در گوناز تی وی» خواسته اند، آ.ائلیار و دوست دیگری، در بحث و گفت وگویی
پیرامون موضوعی که آنها چنین فرموله کرده اند شرکت کنند:
« بحث آزاد و پاسخگویی در مورد اتهامات و تخریباتی که علیه حرکت ملی آذربایجان در این وبسایت توسط اشخاص مختلف تاکنون جریان داشته».

پاسخ (قید شده در زیر نوشته ی مذکور جهت ملاحظه ی مسئولین تلویزیون):

1- دیالوگ بین فعالان جناح راست و چپ آذربایجانی را مفید میدانم. 
2- شخصاً معتقد به دیالوگ کتبی هستم. دیالوگ شفاهی را مشکل گشا نمیدانم. 
3- در رابطه با تخریبات و اتهامات ناروایی که کتباً به سایت ایران گلوبال زده اید، دو نفر از شما نظرات کتبی خود را در سابت ایران گلوبال بیان کرده و پاسخ لازم نیز داده شده است. 
4- شخصاً ، برای « تلاش همگانی رفع تبعیض در آذربایجان»، تلویزیونی سراغ ندارم .
5- فعالان آذربایجانی ( راست و چپ) میتوانند از طریق سایت یا در زیر مقالاتم با من دیالوگ کتبی داشته باشند. 
آ.ائلیار 06.05.2017

 
 پاسخ به علاقمندان:

از دوستان آذربایجانی تعدادی علاقه نشان میدهند که آ. ائلیار در جمع های حضوری شرکت کند. 
چشم ، اگر روزی شرایط این کار فراهم شود مطمئن باشید با علاقه شرکت خواهم کرد:
1- هر وقت دو ستان، از همه ی گروهها و جناحها ، دور هم جمع شدند و گرد یک برنامه ی جبهه یی به توافق رسیدند و جبهه ی متحد را تشکیل دادند؛
2- هر وقت این جبهه ی مشترکت صاحب یک تلویزیون دموکراتیک همگانی شد؛
3- هر وقت سایتهای آذربایجانی تبدیل به سایتهای دموکراتیک شدند؛
4- هر وقت جبهه ی متحد آذربایجان در خارج و داخل ، بین نیروهای سیاسی و مردمان ستمکش و تبعیض دیده ، به عنوان یک جبهه ی « دموکراتیک و مترقی» جهت رفع تبعیض و تعیین حق سرنوشت در آذربایجان، شناخته شد؛ من عاشقانه در جمع ها شرکت خواهم کرد؛ بدون دعوت و به عنوان شنونده. 
این، شرایط لازم است . امید وارم مهیا شود ، تا من هم بتوانم خواسته ی شما عزیزان را برآورده کنم.
شادی شما شادی من است، اندوه شما، اندوه من .
آ. ائلیار 06.05.2017
 
 
انتشار از: