سیرک "انتخابات" و تحریم آن

ویدئو
کنشگران سیاسی: محمدرضا روحانی، مسعود نقره کار و منوچهر یزدیان، پیرامون نمایش "انتخابات" 29 اردیبهشت رژیم جمهوری اسلامی و تحریم این نمایش سخن می گویند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: