علی خامنه ای برای مشکل بیکاری راهکار می دهد!

ویدئو
رهبر فاسد رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ به دختر دانشجویی که از مشکل بیکاری جوانان دانش آموخته گله می کند، می گوید: بروند بازار آزاد کار پیدا کنند!
علی خامنه ای و کارگزارانش، که در هنگام وصول پول نفت و تقسیم دارایی های عمومی و مقامات کشوری میان خویشان و نزدیکان خود همواره حاضر و آماده هستند، به هنگام برخورد با مشکلات جان فرسای مردم ایران می گویند: به ما چه! بروید خودتان حل کنید!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: