علی خامنه ای برای مشکل بیکاری راهکار می دهد!

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1980
رهبر فاسد رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ به دختر دانشجویی که از مشکل بیکاری جوانان دانش آموخته گله می کند، می گوید: بروند بازار آزاد کار پیدا کنند!
علی خامنه ای و کارگزارانش، که در هنگام وصول پول نفت و تقسیم دارایی های عمومی و مقامات کشوری میان خویشان و نزدیکان خود همواره حاضر و آماده هستند، به هنگام برخورد با مشکلات جان فرسای مردم ایران می گویند: به ما چه! بروید خودتان حل کنید!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: