راهپیمایی های دادخواهانه امروز مالباختگان در تهران و رشت

ویدئو
امروز، 26 تیر 1396، هزاران شهروند مالباخته ی ایرانی در شهرهای گوناگون کشور، از جمله تهران و رشت، با فریادهای رسا و خشم آگین به خیابان ها آمدند و حق پایمال شده ی خود را از رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواستار شدند.
مقصد راهپیمایان در تهران، ساختمان ریاست جمهوری و در رشت، استانداری بود، که در نقاطی با مزاحمت و هجوم پلیس رژیم روبرو شند.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی و یکی از فاسد ترین مهره های رژیم، که پیشینه ی شکنجه گری در دادسراهای انقلاب را نیز داراست، در مرکز شعارهای خشمگینانه ی مردم قرار داشت.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - سیف اززمانیکه رئیس بانک مرکزی شده است تمام خروجی های صندوق دولت رادر پرداخت دیون دولت بسته است.
سیف حتی علت خروج سرمایه گذاران دربورس شده است.
دوسال پیش طی نامه رسمی به بانک ازآنهاخواست سودسهام سهامداران را به حساب بانک مرکزی واریزکنند.
بهمین دلیل سهام بانک ها ارزش خودراازدست داد.علاوه براینکه سودسهامداران ران دادند
سهام آنهادربورس به نصف قیمت اسمی آفت کرد.
اززمانیکه روحانی رئیس جمهور شد تیم اقتصادی او حتی پول پیمانکاران با دولت رونیزنداد.
عدم انتشار شده: 
false