پشتیبانی فرهنگیان گیلان از همایش اعتراضی 31 مرداد

پیام کانون صنفی فرهنگیان گیلان
بخش عمده ی بازنشستگان، از جمله بازنشستگان فرهنگی، به جهت دریافتی کم حقوق ماهانه و برخوردار نبودن از بیمه درمانی فراگیر به سختی روزگار می گذرانند و از تبعیض در پرداخت ها در رنجند و بارها به اشکال مختلف از مسئولین درخواست رفع مشکل کرده ولی راه به جایی نبرده اند

 

"عالم از بانگ نیی پر خون شود
گر نیستانی بنالد چون شود"
سایه

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دفاع از حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان فرهنگی

به نام خداوند جان و خرد
عده ای از بازنشستگان از جمله اعضای بازنشسته کانون صنفی فرهنگیان گیلان برای احقاق حق خود و برای توجه دادن به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وضع قوانینی که حقوق شایسته بازنشستگان در آن لحاظ شود اعلام کرده اند روز 31 مرداد مقابل خانه ملت تجمع خواهند کرد.

از آنجا که مهمترین هدف کانون صنفی فرهنگیان گیلان دفاع از حقوق فرهنگیان به ویژه فرهنگیان عضو کانون است. و از آنجا که سال هاست بخش عمده بازنشستگان از جمله بازنشستگان فرهنگی به جهت دریافتی کم حقوق ماهانه و برخوردار نبودن از بیمه درمانی فراگیر به سختی روزگار می گذرانند و از تبعیض در پرداخت ها در رنجند و بارها به اشکال مختلف از مسئولین درخواست رفع مشکل کرده ولی راه به جایی نبرده اند لذا کانون صنفی فرهنگیان گیلان هم ضمن تایید و بر حق شمردن اعتراضات بازنشستگان در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از مسئولان ذیربط به ویژه از هیئت محترم دولت و در راس آن ریاست محترم جمهور و همچنین از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که تصویب کنندگان اصلی این قانون بوده اند در خواست دارد در اجرا و نظارت و پیگیری دقیق قانون مذکور پاسخی مسئولانه و درخور دهند تا بازنشسته های عزیز، زنان و مردان کهنسال، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ های شاید اغلب بیمار ناچار نباشند برای پیگیری حقوق قانونی خود از جای جای کشور رنج راه بر خود هموار کنند و به خانه ملت پناه آورند و ساعت ها سختی بر پا ایستادن در آنجا را تحمل کنند.

خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان

 

انتشار از: