منشه أمير ،چشم انداز صلح خاورميانه

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
مقاله "یک صغیر و سه قیم" نوشته حسن بهگر را روی سایت ایران لبرال بخوانید
تیمرمن می گفت من از منطقه به تازگی برگشته ام و بزرگترین مشکل ما موضع ایران و ترکیه است . خدا را شکر که فعال نیستند ولی آنها نقش خراب کننده ای دارند، (منظور مفهوم نشد و مجری هم نپرسید که چطور فعال نیستند) . این دو کشور دوستان ما در منطقه نیستند و حتا افزود که ترکیه یاغی شده است.
دانیل دی ویس سیاسی تر سخن گفت ولی به روشنی اشاره کرد که این خیلی مهم است که نشان بدهیم که این آمریکا نیست که خواست خودش راتحمیل می کند.
عدم انتشار شده: 
false