همه پرسی استقلال کردستان عراق

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

تصویر آزربایجان

نظر : 
آقای طاهری ، خودمونیم پانیرانیسم پانفارسیسم بد جوری به روغن سوزی افتاده، هر آنچه که به نام تاریخ جعلی رمانتیک ایران باستان به دیگر ملل بنام مرزهای پرگهر خورانده اید، امروز باید متهوانه، تهوع تاریخی جعلی خود را باید غورت دهند، انکار ملتها و ملیتی و تحمیل آسیملاسیون عواقبی است که متاسفانه ملت فارس ( با گناه یا بیگناه ) باید باز پس بدهد.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر رازیانه

نظر : 
دولتهای ایران، چه در دوران پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی و دولت عراق چه در دوران صدام و چه در دوران پس از صدام و دولت ترکیه و سوریه همه بیش یا کم در سرکوب ملت کرد دستهای بسیار آلوده ایی دارند. این دولتها به هیج وچه کوشش نداشته اند در این سرزمینها سرمایه گذاری در فنآوری، در آموزش و پرورش و در زمینه های دیگر را اجرا کنند.
برکنار از دارو دسته بارزانی که چیزی کمتر از مافیا ندارد، همه پرسی کردها در عراق حق آنهاست. این همه پرسی نه از سر لجاجت و خودخواهیست بلکه این همه پرسی واکنش این مردم در برابر ظلم و نابرابری است. کسی نمیتواند گارانتی کند اگر دولت عراق ترکیه سوریه و یا ایران دموکرات شدند حتماً حقوق کردها برآوره خواهد شد. این همه حاصل سیاستهای نادرست این کشورهاست.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر جمال

نظر : 
فاشیزم و پان ایرانیسم بە ظاهر دلسوز همیشە اینطور بودە حتی در یک جلسە کە یک تلویزیون معتبر با چند نفر بە گفتگو مینشیند جناب پان ایرانیست روزنامە نگار فرصت نمیدهد مجری برنامە از ایشان سوأل کند بدون وقفە با پریدن تو صحبت ٢ نفر دیگر و خوردن حق ٢ نفر در جواب دادن خود را نشان میدهد در عوض خوشحالم کە کوردها بە این درجە از متانت و بردباری و درک از یک برنامەی گفتگو رسیدند و متانتشان نشان از بر حق بودن صحبتهایشان دارد
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری