دو گروه از مردمان، باعث استبداد و عقب ماندگی در ایران

در ایران امروز حکومت در دست دو گروه از مردمان ایران مرکزی و چند استان دیگر و مردمان تُرک آذربایجانی است، که گذار به دمکراسی و برقراری حقوق شهروندی و برابری در حقوق قومی و ملّی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را مسدود کرده است، مردمان ساکن جغرافیای پارسه (پارسی ها) مانند سایر مردمان و اقوام دیگر تحت فشار چند گانه است، راه اصلی مبارزه برای برکناری نظام جمهوری اسلامی و استراتژی جایگزینی دمکراسی در ایران خلع سلاح کردن این دو گروه از مردمان در ایران است، هر گونه شعار و روش دیگر مانند گذشته خطاست.

برای پاسخگویی کارشناسانه به عنوان انتخاب شده پرداختن به سه دورهء تاریخی در جغرافیای فلات ایران ضرورت هست: 1- دوران آنتیک و یا قبل از اسلام ایران 2- دوران قرون وسطی و یا هجوم اعراب با تحمیل دین اسلام و کوچ مردمان و سلسله های تُرک تبار به ایران  3- عصر مدرنیته، با زیر مجموعه های دیدگاه راسیونالیسم، رفرماتسیون، رنسانس، عصر روشنگری و آغاز فرآیند صنعتی شدن و تشکیل حکومتهای „ملّت دولت“، عصر فرا صنعتی، پست مدرنیسم، و غیره میباشد، که پرداختن به این دوران در ظرفیّت این نوشتار نیست، بنا بر این مستقیم به اصل مطلب می پردازم.

 این دو گروه از مردمان  عبارتند از: مردمان تُرک آذربایجان 2- مردمان ایرانی در استانهای مرکزی، از جمله استانهای کرمان، اصفهان، یزد، سمنان، و استانهای مذهبی مانند قم و مشهد و استانهایی مانند تهران است که میشود این استانها و شهرهای نامبرده را بنا به فاکتور ها و شاخص های خاص خویش به گاتگوری های مختلفی رده بندی کرد،

1- مردمان تُرک تبار خود آوردندهء سیستم حکومتی و دین ویژه ای نبودند، در نتیجه با ورود خود به ایران، نظام  سیاسی خلیفه گری اعراب را برای خود انتخاب کردند و قوانین دین اسلام را زیر بنای مناسبات فرهنگی و اجتماعی و حکومت داری خود قرار دادند. به عبارتی دیگر مردمان تُرک تبار آغاز تاریخ سازی مستند و نوشتاری و مبدأ تمدن سازی خود را بر اساس دین اسلام سنّی از قرن 11 بنا نهادند. بی جهت نیست که  دوری حستن مردمان تُرک تبار از دین اسلام سنّی و شیعه گری با مشکلات هویتّی و تاریخی بسیاری مواجه خواهند شد.

تأثیر گذارترین قوم تُرک تبار در ایران چادرنشینهای قزلباش تُرک آذربایجانی هستند که حکومتی فئودالیته بنام صفویان را در ایران بنا نهادند. شاهان صفوی که بزرگترین شیخ فرقه صفوی (ولایت فقیه) هم محسوب میشدند، نَسَب خود را به امام موسی کاظم  که برده ای غیر عرب بوده است میدانستند، در همین راستا حکومت خود را دولتی شیعی (پیروان علی) مینامند. تشیع 12 امامی قزلباش مذهب رسمی ایران گردید و به تکیه گاه فئودالیسم حکومتی تبدیل شد.

از آنجا که صفویانِ کوچگر و مهاجر ایرانی نبودند و در ایران سابقهء شاهی و یا خاندانی شناخته شده ای هم نداشتند که به سلطهء فئودالیتهء خود بر ایران مشروعیّت ببخشند، موعود گرایی (der Messianismus) با ظهور  یک نفر ناجی تخیلی بنام امام دوازدهم شیعه گری را پیشهء خود کردند و وظیفهء خود میدانستند که تا ظهور این امام دوازدهم تخیلی، او را بر روی زمین نمایندگی کنند. بنا بر این وقتی در نوشتار و گفتار نظام جمهوری اسلامی امروز را صفوی و قاجاری  می نامیم منظور دشمنی و کینه ورزی با مردمان تُرک تبار نیست، بلکه بیان یک واقعیّت تاریخی و مرحله ای تکاملی هست که اساس نظام جمهوری اسلامی امروز هم طبق همین دیدگاه موعود گرایی صفوی تا ظهور امام دوزادهم بنا نهاده شده است.

شاهان صفوی تئولوگها و مجتهدان شیعه را از جبل عامل (Gabal Amel) در جنوب لبنان و از بحرین و از اعراب حوزهء خلیج فارس به ایران آوردند تا از ترکیب حکومت زمینی و این جهانی و از مسلک دینی شیعه گری و موعودگرایی صفوی یک ایدئولوژی سلطه گری بر ایران را تنظیم و آنرا جانشین ناسیونالیسم ایرانی بکنند. امروز هم شیعیان و حزب الله جنوب لبنان مانند دوران صفویان یکی از پایه های مهم نظام جمهوری اسلامی است و شیعه گری قزلباش را جایگزین ناسیونالیسم ایرانی کرده اند.

همین امروز هم  مرسوم است که اقشاری از جامعهء تُرک اذربایجانی بویژه طبقهء روحانیّت آن برای کسب جایگاه و پایگاه اجتماعی و سیاسی برتر اصل و نسب خود را به شیعه گری و به  امامان آن نسبت میدهند، از جمله خاندان علی خامنه ای نسب خود را به امام حسین، و آیت الله شریعتمداری نسب خود را به امام جعفر صادق، نسبت میدهند.

مردمان تُرک تبار آذربایجانی، از دو طریق گذار به دمکراسی در ایران را سد کرده اند، یکی اینکه دوران فئودالیته را  یکی پس از دیگری در ایران طولانی کردند، دوّم اینکه گذار از افکار و ساختار فئودالیته و قومگرایی گذار به عصر مدرنیته با ساختارهای مدرن حکومتی مبتنی بر حقوق شهروندی و حقوق بشر و تکامل پروسهء ملّت دولت به دولت ملّت را سد کرده است. چرا که بقا و تداوم هژمونی سیاسی و اقتصادی قوم و قبیلهء خود را فقط ماندن در دوران فئودالیته متکی بر دین گرایی و ستیز با ناسیونالیسم و هویّت و تاریخ ایرانی با جایگزینی دین شیعه گری قزلباش ارزیبابی میکند.

نظام جمهوری اسلامی این اهداف و آرزوهای طیف روشنفکری و پیشتازان سیاسی مردم تُرک آذربایجان را برآورده میکند، چرا که از یک طرف ساختار این حکومت فودالیته و متکی به دین شیعهء قزلباش هست، و رهبر انقلاب هم مانند شاهان صفوی و قاجار خلیفه و ولایت فقیه تُرک تبار میباشد، از سویی دیگر با فرآیند دمکراسی و سکولاریسم در ایران دیگر شیعه گری امتیازی برای مردم تُرک آذربایجان محسوب نخواهد شد، و مردمان و اقوام دیگر ساکن ایران بویژه مردمان کُرد و بلوچ  پا به میدان سیاست ورزی خواهند گذاشت و عرصه را بر هژمونی سیاسی و اقتصادی  مردم تُرک آذربایجان دیگر تنگ خواهند کرد. بنا بر این سکولاریسم و کم رنگ شدن شیعه گری در ایران مردمان تُرک آذربایجان خلع سلاح سیاسی و ایدئولوژیکی خواهند شد، در نتیجه سفت و سخت در نگهداری همین نظام البته به اشکال مختلف می پردازند

2- مردمان ایرانی در استانهای مرکزی، از جمله استانهای کرمان، اصفهان، یزد، سمنان، و استانهای مذهبی مانند قم، خراسان مشهد، و استانهایی مانند تهران در تاریخ و تمدن سازی ایران قبل از اسلام مشارکتی نداشته اند، و در دوره های دیگر تاریخی نقشی چشمگیری در عرصه های سیاسی و اقتصادی هم نداشته و ندارند.

با هجوم اعراب و دین اسلام  است که مردمان جغرافیا و استانهای نامبرده  توانسته اند در پروسهء تاریخی ایران خودی نشان دهند، آنهم در آفرینش یک فرهنگ اسلامی و التقاطی که موازی با جهان بینی  و فرهنگ و ناسونالیسم ایرانی به رقابت پرداخت. ریشه یابی این موضوع  میتواند چنین باشد که بعد از شکست خاندان علی در مقابل خلفای عباسی و بنی امیّه، عرب تباران پیرو خاندان علی و اعراب دیگر از ترس و ناچاری  در جغرافیای نامبرده بویژه در قم و مشهد و خراسان و در استانهای غیر کوهستانی و حاصلخیز ایران ماندند و به زادگاه اصلی خود باز نگشتند و در این جغرافیا با مردمان بومی این استانها و جغرافیا آمیخته شده اند.

روشنفکران بویژه قشر روشنفکر دینی برخاسته از این جغرافیا و دیار و استانها هم از جهان بینی و از فرهنگ و منش ایران قبل از اسلام پیروی نکردند و تازه تاریخ ایران باستان را هم محکوم کرده و میکنند و اصلأ نسبت به تاریخ ایران قبل از اسلام تعصب و مسئولیّتی نداشته و ندارند، در مقابل نگاه آنها هم نه فقط به پیامبران و امامان عربی است، بلکه به پیشتازان دینی جوامع عربی، از جمله حسن آل بنا و سید قطب مصری و امثالهم بوده و هست،

بطور شفاف و روشن، جغرافیا و استانهای نامبرده پارسی و هخامنشی نبوده و نیستند، و در مراحل درخشان تاریخی ایران هم سهمی نداشته و ندارند، تنها هنر  آنها و تنها ستونی را که به آن تکیه داده و میدهند، و تنها خودنمایی و ماندگاری خود را در شیعه گری و فلسفه سازی پوچ دینی و فرهنگ تاسوعا عاشورایی می بینند. چرا که اگر شیعه گری و فلسفه دینی و فرهنگ اسلامی را از این جغرافیا و استانها بگیرند، دیگر حرفی برای گفتن ندارند، عرض اندامی نخواهند کرد، و در واقع بی هویّت و ناتوان خواهند شد.

این دو گروه از مردمان یعنی تُرکهای آذربایجان و مردمان استانهای نامبرده در ایران مرکزی و در استانهای نامبردهء دیگر، در موضوع دین و شیعه گری قزلباش دوازده امامی شریکند و آنرا محور هویتی و تسلط خود بر سایر جغرافیای ایران قرار داده اند و میدهند. متقابلأ به تعریف و تمجید یکدیگر می پردازند، مردم آذربایجان بنادرستی اینها را فارس و پارس مینامند و مالکیّت ایران پارسی را به پایشان می نویسند، و مردم این استانهای مرکزی هم مردم آذربایجان را  کله و رهبر این جغرافیای گربه نشان ایران میدانند و هندوانه زیر بغلشان میگذارند.

اگر به ساختار و افراد رده بالای نظام اسلامی نگاه کنید، اگر مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی را در این نظام پیگیری کنید، خواهید دید که  گردش و ساختار نظام جمهوری و شاهرگ اقتصاد کشور در دست همین دو طبقه است. این دو گروه از مردمان پروسهء گذار از جمهوری اسلامی و روند دمکراتیزاسیون در ایران را سد کرده و میکنند، اهرم حکومت اسلامی هم در بین این دو گروه از مردمان تقسیم شده است، رهبری را علی خامنه ای تُرک تبار دارد و افرادی از استانهای مرکزی، مانند حسن روحانی، محمّد خاتمی، احمدی نژاد، طریف ها، امام جمعه ها، قاضی ها، فرماندهان سپاه و بسیج و غیره خدمتگزار ایشان هستند، مردمان ایران مرکزی پیوسته خدمتگزار این و آن بیگانه و وطن فروش بوده و هستند و به تمدن و فرهنگ ایرانی از پشت خنجر زده اند و میزنند.

 امروز که پایه های نظام اسلامی به لرزه افتاده، روشنفکران، سیاست ورزان، شاعران، نویسندگان، آکادمیکها، خوانندگان، از هر قشر و طبقه و از هر حزب و سازمان در کنار جمهوری اسلامی ایستادند، و شعار سر میدهند که تمامیّت ارضی  ایران از دمکراسی بالاتر است، امّا جوهر اصلی این شعار این هست، که از گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی دمکراسی و تقسیم قدرت سیاسی بصورت عمودی و افقی و از شریک کردن دیگر اقوام  ایرانی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنند. و حکومت و دستگاه همچنان متمرکز در دست این دو گروه باقی بماند. نگاه کنید به ضیافت شام حسن روحانی در آمریکا که چه افرادی از ایرانیان در آن شرکت کرده اند ؟

در چنین شرایطی که موضوع هم پرسی استقلال کردستان در شمال عراق مطرح هست، این دو گروه از مردمان در کنار خامنه ای و رجب طیب اردوغان ایستاده اند و مخالفت خود را با استقلال کردستان ابراز داشتند، ارتش ترکیه در مرزهای کردستان عراق سنگر گرفته، ارتش عراق آمادهء حمله است، نظام جمهوری اسلامی با آماده باش منتظر چنین فرصتی است.

 اکنون کردستان بار دیگر در محاصرهء پان ترکیسم خامنه ای و اردوغان و پان عربیسم است، ایرانیانی که در کنار این دو پان ایستاده اند، ایرانی نیستند، خود فروختگان و گماشتگان بی هویتی بیش نیستند. که روزی باید پاسخگوی این اعمال خود باشند. استقلال کردستان عراق، پیروزی ایران و ایرانی است.

 مردمان ساکن ایران بویژه اقوام ایرانی  اکنون باید درک کرده باشند که اصولآ  حکومت زاییدهء وجود طبقات مختلف در یک جامعه است، که اگر دمکراسی باشد، تمام طبقات در ساختار حکومت و سیاست و اقتصاد سهیم و شریک هستند، و اگر دمکراسی نباشد، طبقه ای سایر طبقات را با دیکتاتوری زیر سیطرهء خود در می آورد. در ایران امروز حکومت در دست دو گروه از مردمان ایران مرکزی و چند استان دیگر و مردمان تُرک آذربایجانی است، که گذار به دمکراسی و  برقراری حقوق شهروندی و برابری در حقوق قومی و ملّی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را مسدود کرده است، مردمان ساکن جغرافیای پارسه (پارسی ها) مانند سایر مردمان و اقوام دیگر تحت فشار چند گانه است، راه اصلی مبارزه برای برکناری نظام جمهوری اسلامی و استراتژی جایگزینی دمکراسی در ایران خلع سلاح کردن این دو گروه از مردمان در ایران است، هر گونه شعار و روش دیگر مانند گذشته خطاست.

 سپتامبر 2017 آلمان

 

منبع: 
آرشیو نویسنده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نفرمودید پارسه کیانند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر با استقلال آذربایجان شما از این رنج رهایی خواهید یافت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کرمی من خیلی از این مقاله شما احساس تعجب میکنم ایا به نظر شما مردم ترک آذربایجان با انقلاب مشروطه ای که به ثمر نشاندند که پهلوی اول آنرا منهدم کرد ویا در انقلاب 57 نقش مردم به رهبری آیت الله شریتمداری که از بین تمام این اخوند ها تنها شخصی بود که به عنوان یک روحانی هیچ وقت در سیاست به طور مستقیم شرکت نکرد و همیشه هم او وهم مردم آذربایجان از صدر مشروطه به امروز خواهان جدایی دین از سیاست هستند آیا دیگر اقوام هم اندازه مردم آذربایجان در راه دمکراسی قدم گذاشته اند که امروز نوک پیکان مقاله شما خیلی بیشتر از مردمان مرکز نشین مردم ترک آذربایجان را هدف گرفته است و آیا این مردمان کرد در هر کشوری که هستند به جز بازبان اسلحه و ترور توانسته اند مانند ما حرف ویا سخنشان را بیان کنند به عنوان مثال شما در مقاله خود مارا ترک خطاب کردید ولی اگر زمانی ما درباره حقوق قومی خودمان حرفی بزنیم سریع شما و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من زاده ایرانم بزرگ شده ایرانم دوستانم ایرانی اند از ترک وکرد وعرب همه ایرانی اند بارها شاهد ازدواج هایی بین شهرها وقومیتهای مختلف بودم به جز سه چهار شهر هیچ جای ایران مردم دنبال جدایی نیستند هزاران کودک دو رگه از بین قومیتهای مختلف متولد شدند که خودشون رو ایرانی میدونند همسایه های مجتمع ما هر کدوم از یک شهر اومدند ولی همه ایرانی هستیم هر حکومتی بیاد وبره ایرانی می مونیم چون قطعا جنگ داخلی نمیخواهیم برامون هم مهم نیست 2000 سال قبل کی تو این سرزمین زندگی میکرده یا نه به ماچه ؟ ما کار اقتصاد وزندگی اروم میخواهیم نه جنگ جدل و....اگر روحانی بیکاری رو مثل تورم کنترل کنه بذار باشه اگر نه قاعدتا این حکومت باید بره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از مسئول کامنت ها بابت توضیح تنها یاداوری کنم که شما هر دوبار من را به خاطر همین واژه بدون "ر" بن کردید کامنت مستند و با سند و مدرک من درباره
" ر" هم بار پیش و هم بار قبل از ان باعث این بن شدن بود در حالی که این بار بدون اوردن نام نوشته بودم بنا به توضیح قبلی خود شما از کتاب تیمور لنگ
امیدوارم ان کاربر هم فهمیده باشد ریشه لغتی که برایش یقه پاره میکند چیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم میهن عزیز من آقای کرمی
افکار و دانش باستانشناسی شما مورد احترام است و من مخالف تحقیقات و پژوهش نیستم
اما حرف و نقطه اصلی من این است که اگر ایراندوستانی که وقت خود را در این میان هزینه میکنند
و تلاش بر این دارند که شاید بتوان کشوری که سرمایه و هستی و فرهنگش در مدت حکمرانی حکومت اسلامی
می رود تا به نابودی کامل برسد جلوگیری کنند و به نفع مردم گروگان گرفته این مرز و بوم هستند که حتی حقوق و مزد کار خود را دریافت نمی کنند و مجبورند خود و فرزندان با چشمی گیریه به بستر خواب بروند
بایستی فرهنگ نوشتن و گفتگو را طوری بیان کرد که بتواند مشکلی که این رژیم بر روی دوش جامعه گذاشته است صادقانه و بدون تفکرات
نژادی و یا مذهبی مورد گفتگو گذاشت
شما در نوشتار خود می نویسید که ماهیت روشنفکران دینی و یا غیر دینی را افشا خواهید کرد
و عرب تباری آنها را به اثبات خواهم رساند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درسته که کامنت من به مقاله مربوط نیست ولی چون از اسامه که نوشته ترکی "ر" ندارد من جواب او را نوشته بودم پس حرف او هم در مورد مقاله بی ربط هست و در اصل آن هم باید حذف می شد
با تشکر
در مورد مقاله هم همان افکار طالبانی هست، چنانچه طالبان می گوید " هزاره ها به ایران ، تاجیک ها به تاجیکستان و ازبک ها به ازبکستان بروند ...
اقای کرمی لر تبار هم می گوید فارسهای شیعه مذهب از ما نیستند برادر ترکهای شیعه مذهب هستند ...
در حالی که ترکهای نسل جدید دیگر برایشان دین مهم نیست هم زبانی در اولیت هست و زنجیر های اسارتی شیعه آذربایجانی در خدمت شیعه فارسستانی دیگر پوسیده و تکه پاره شده ، به نظرم من در تاریخ ترکها هیچ پادشاهی به اندازه شاه اسماعیل به ملت ترک خیانت نکرده او بین ترکها تفرقه دینی انداخته و ترکهای ایران را هم به فارسهای ایران عملا فروخته که بخاطر شیعه گری از زبان خود هم منصرف شده اند !
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام، لطفا به توضیح پایینی توجه کنید. کامنت شما همراه با کامنتهای دیگری که به بحث زبان مربوط بودند به "صفحه شما" منتقل شد زیرا به مقاله مربوط نیستند.
شما می توانید در صورت تمایل، بحث خود را در همان "صفحه شما" ادامه دهید.
با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام به مسئولین محترم ایرانگلوبال
کامنت من ظاهرا ، ظاهر شده ولی بعد به دستور مستقیم "اسامه" باطل شده !
من خودم ندیدم ولی در کامنت اسامه نوشته که " چرا کامنت بایرام را در مورد زبان شناسی گذاشتید ولی ما من نه " !
متشکرم اگر بر گردانید چون توهینی طوش نبود ولی بقول اسامه در مورد زبان شناسی بود!
البته جواب اسامه بود که ترکی را تحقیر می کردهد .
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه حق با شماست. اشتباه شده است. از همان کامنتی که شما در توضیح "ر" دادید باید به صفحه شما منتقل می شد و بقیه کامنتها هم همینطور.
تمامی کامنتهایی که در رابطه با بحث زبان ترکی بودند به صفحه شما منتقل شدند.
از شما و دیگران خواهش می کنیم در صورت تمایل، بحث خود را در "صفحه شما" و بدون توهین ادامه دهید.

توضیح:
جناب اسامه، حساب کاربری شما نه به دلیل بحث درباره زبان ترکی، بلکه به دلیل توهین، 2 بار بلوک شده است. همانطور که به اطلاعتان رسانیده ایم، در صورت تکرار، حساب کاربری شما برای همیشه بسته خواهد شد. لطفا کامنتهای خود را بدون هیچگونه توهینی بنویسید.
با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسئول محترم کامنت ها :
ایا اینجا جای مباحث زبان شناسی هست که کامنت بایرام را منتشر کردی و اگر هست چرا من را در اینباره دوبار بن کردید که چرا فلان و بهمان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی می دانید چرا عرق خورهای قهار همیشه فلفل سبز تند به همراه عرق مزمزه می کردند؟ بخاطر اینکه هر وقت تندی فلفل را حس نمی کردند، مشروب خوری را خاتمه دهند یعنی دیگر لول لولی، ولی مثل اینکه شما در دفاع از پارسیسم فلفل سبز به همراه ندارید، البته ترشی آن را از فروشگاههای ترک و حتی خود فلفل سبز خیلی تند را می توانید تهیه کنید، اجرکم عنذ الله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن چیزی هم فراموش کردام بنویسم:
شهر شیراز پس از اسلام ساخته شده و قبل از اسلام شهری به این نام وجود نداشت شهر های مهم پارسیان هم اصطخر و بیشاپور و فیروزاباد در محدوده استان فارس کنونی بذ و شیز در اذربایجان نیشابور و شاپورگان در خراسان جندیشاپور شوش تیسپون و بابل در محدوده بین النهرین باکو و دربند در قفقاز
درباره محدوده کردستان هم به عرض میرساند این محدوده تا اوایل صفویه کاملا ایرانی بود بعدها با فشار حمله مغول تو"ر"کی ها به غرب جارو شدند از زمان تصرف به دست عثمانی اولین نسل کسی در این مناطق با به بردگی بردن و کشتار ایرانیان رقم خورد و بعدی کشتار ارمنی ها بود کردها بعدا ساکن این مناطق شدند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عرض انور ناصر خان ایلخان بختیاری میرسانیم که حضرت عالی که تمام تمدن های غرب را به نام ایل سند زده اید هنوز در ایران 24 محوطه تمدنی کامل و دست نخورده زیر خاک است که تمدن های بین النهرین در برابر خیلی هایشان هیچ است
به هر حال چون شما و ایل و تبار ات تا کنون جفایی به مردمان ایران( برخلاف تو"ر"کی و عرب ) نکرده اید ما این سخنان شما را به سکوت خواهیم گذراند
و باور کن که زبان لری تا فارسی نو تقریبا هیچ تفاوتی ندارد زبان پارسی میانه هم زبان زرتشتیان کرمان و یزد و اصفهان است معروف به فارسی زرتشتی که شما حتی یک واژه از ان را نمیفهمی تبار حضرت عالی نه مانند انها خالص است و نه تا کنون جشن سده و مهرگان و ایین زرتشتی و اداب ایرانی خاصی مانند انها داشته است
کرد هم ربطی به ساسانیان نداشته چون اگر پارسی بدانی "کورد به معنی چوپان است " و اتفاقا به دلیل ماهیت خشک مناطق ...
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی....یاوری ... و سایر کاربرانی که هدفمند قصد به انحراف کشاندن و حتّی مسخره کردن اصل مطلب را دارند،...نوشتار و منش شما ها حاکی از آن است که برای خود و موقعیّت اجتماعی خود مسئولیتی را نمی پذیرد، حال دیگر چه انتظاری از شماها هست که در مقابل یک جامعه و کشور و در مقابل تاریخ مستند و دانش محور کشوری مسئولیتی را بپذیرید.
اینگونه داستانسرایی و واژگونه نگاری تاریخی و انتقال دادن پارسی ها از زاگرس به جغرافیای دیگر را بخوبی می شناسیم و اهداف سیاسی آنرا هم بررسی کرده ایم. .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هخامنشیان از قفقاز بودند که تنها پایتخت فرهنگی خود را درست در مرکز جغرافیایی قلمرو خود ایجاد کردند در حالیکه بیشتر جمعیت پارسی در قفقاز و عراق کنونی بودند. ساسانیان که آنها نیز خود را پارسی می نامیدند مرکز اصلی شان عراق امروزی بود پایتختشان شهر تیسفون بود. زبان فارسی دری( یعنی درباری) زبان رسمی آنها بود که در مدائن سبعه( شهرهای هفتگانه) عراق رواج داشت.( شامل تیسفون و قادسیه و حیره و رومیه و ...)
بعد از تهاجم عرب به عراق، پارسیان آن مناطق به خراسان و ماورالنهر و خوارزم و سیستان مهاجرت کردند. اینها در اولین فرصت فرهنگ پارسی را دوباره شکوفا کردند و شهرهای نیشابور و طوس و مرو و بخارا و سمرقند و خوارزم مرکز دانش و تمدن شدند و نه مردمان استان فارس امروزی و دیگر مردمان غرب کشور.
شهرهای مرکزی ایران و خراسان و ماورالنهر تا پیش از صفویه سنی بودند. مذهب شیعه را قبایل ترکمان قزلباش علوی از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر جان! با سلام، فروشگاه "لیدل" در قسمت غرفه ادبیات، برای مسافرتهای پائیزی کتابهای قوم شناسی ارائه میده. قیمتها ارزونه. اگه وقت کردی به غرفه "چنگیزخان مغول" مراجعه کن. اطلاعات خوبی در مورد ترکان ایران کسب میکنی. غرفه با عکس بزرگ چنگیزخان در مقطع بزرگ بطر جالبی مزین است. آنجا نیز بحث ملیتها بود. یکی از زاگرس نشینان نژاد پاک اهورائی نیز حضور داشتند. جایت خالی دلش از ترکها خیلی پر بود. او نیز بقول شما میفرمود ترکان جلوی پیشرفت زاگرش نشینان اهورائی سد کرده اند. یکی از ترکها به بهش گفت، انشا الله روزی برسد هرکس سهم اش برداشته به راه خود رود. و شما زاگرس نشینان اهورائی با تمدن والای کوروش کبیر، بشریت را با تلالو ایمان، و انوار دانش، و تکنولژی مدرن جهانیان را از ظلمات بسوی پیشرفت و روشنی هدایت فرموده، بقول حاج آقا قلوب اسلام و مسلمین را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسانم ارزوست


بیانیه ارامنه و اشوریان سوریه بر ضد احزاب پانکردی سوریه طبق این بیانیه احزاب پانکردی خانه و زمینهای ارامنه آشوریها و مسیحیان را به زور غصب کرده و از بازگشت آنان به زمینها و روستاهای خود جلوگیری کرده است.

خانه و زمینهای ارامنه آشوریها و مسیحیان را به زور غصب کرده و از بازگشت آنان به زمینها و روستاهای خود جلوگیری کرده اند.

http://www.aina.org/news/20151102170051.htm
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربران گرامی...پارسی ... درود بر شما، ....صحبتهای شما کاملأ درست و همه را می پذیرم . بیش از 30 سال است که با نگاهی فراگیر بدون در نظر گرفتن وابستگی های قومی، جغرافیایی، فرهنگی، زبانی و باورمندی به دین و مسلکی به جایگرینی دمکراسی و حقوق شهروندی و پای بندی به حقوق بشر، ساختارهای کشوری داری مدرن، فکر کرده، نوشته، گفته ام.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" تکامل جامعه شاهنامه خوان، ژ‌ن خوب کیلوئی چند است؟ "" نه تنها قدمت ژ‌ن / DNA از قدمت مرزهای تاریخی بسیار طولانی تر است و بدین جهت تقسیم بندی افراد بر اساس " DNA " در یک جغرافیای مشخص محال است، بلکه شروع " بحث نژاد " به گذشته بسیار نزدیک با داستانی‌ شرم آور می‌رسد، همه شما با ترمولوژی " Caucasian " که به سفید پوستان اطلاق می‌‌شود آشنائی دارید، کالبد شناس آلمانی،Johann Blumenbach این ترم را در سفر به " قفقاز / Caucasus " برای اولین بار به کار برد، افسون جمجمه زنی‌ شده بود از گرجستان، که برای بردگی جنسی‌، به روسیه آورده بودند. از نظر این کالبد شناس آلمانی، جمجمه این زن، کاملترین و زیباترین جمجمه بود. آیا ملتی که یک عمر شعر و شاعر تولید کرده اند اینبار ژ‌ن را جایگزین گًل / پروانه در اشعار خود خواهند کرد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يك سوال از اسامه و كرمي
اين ايراني جماعت اريايي نزاد چه گلي به سر جامعه جهاني زده اند الان ادعايشان گوش جهانيان را كر نموده است مگر ضريب هوشي بالا دارند خدايي نكرد ه يا اختراعات انچناني لطف فرماييد ازربايجاني را از ايراني بودن محروم نماييد تا دستاوردهاي ايراني جماعت بهتر جلوه نمايد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن یک چیز را هم فراموش کردام :
ایرانی و ایران گرایی حاصل چهارصد و سی سال جکومت یکی از تیره های پارسیان قدیم یعنی ساسانیان بوده در برابر انیرانی و غیر ایرانی ربطی به پارسی گرایی ندارد تمام کسانی که در محدوده حکومت ساسانیان زندگی میکردنند ایرانی بودند و در کاست طبقاتی همان ساسانیان جای میگرفتند چندان که عرب های حیره و تورانی های محدوده شرق ایران(اکنون تمام ان در بلوچستان پاکستان است ) در محدوده اقوام ایرانی جایی نداشتند البته تقریبا تمام اقوام شرقی (خوارزمی ها تخاری ها یوژی ها اسکیت ها و .. از میان رفته اند و جای انها را اقوام زردپوست تو"ر"کی گرفته اند در غرب و شمال غرب هم همین داستان هست نه اذربایجانی ها کنونی و نه کردها ایرانی نیستند خوزستان هم تا نیمه با اشغال سامیان رفته عراق ساسانی هیچی از اش باقی نمانده حالا شما این وسط چی از بقیه ایرانی ها میخواهید خدا میداند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنی هم دارم با ناصر کرمی :
1- جناب کرمی من از استقلال کردستان عراق بسیار هم خوشحال هستم چون یک کشور غیر ترک و عرب به جمع کشورای های خاورمیانه اضافه میشود که در هم پیمانی با غده سرطانی دیگری یعنی اسرائیل به ستیز گسترده در حال اول با تو"ر"کی ها و بعد با عرب ها مشغول خواهد شد و این بار دشمنی هر دو اینها را از ایران کمتر خواهد کرد
2- پیش از اینکه شما کردها را اریایی و ایرانی تشخیص بدهی و این را معیار شناخت ایرانیت بقیه شان قرار بدهی توجه تان را به نوشته یکی از سر کردگان خودشان با نام "بهزاد خوشحالی" جلب میکنم :

البته فهم مسائلی این چنینی یک کم از سطح سواد شما بالاتر است
کردها ایرانی نیستند :

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2017/06/12/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راضیانه نچندان گرامی:
1- لطفا نام من را کنار نام ناصر کرمی ننویس من هرگز ناصر کرمی را ... هم حساب نکرده ام چه با این که دستیار اش باشم
2- ناصر کرمی یک لور بختیاری است که حتی فیلم لحظه ورودشان به ایران موجود است اما همان طور که پانترکان سومر و لولوبی را به نام خودشان غارت کرده اند ایشان به دنبال غارت پارسیان باستان برای ایل خودشان میباشند
3- نوشته ایشان سراسر جعل و بیپایه است اگر قرار باشد ایرانیانی را بیابی که حافظ میراث نیاکانشان بوده باشند انها را در میان زردشتیان یزد و کرمان اصفهان یعنی همان استان های مرکزی باید بیابیم که از نظر ایشان هیچ نقشی در حفظ اینها نداشته اند
لطفا خود ایشان بنویسند ایل وو تبار ایشان چه کتابی چه اثری چه میراثی از ایران باستان برده اند یا چگونه اینها را حفظ نموده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسانم آرزوست
جناب کرمی عزیز نوشته های شما مانند حرفها و تهمت های مردم عادی است که بر اثر ظلم و ستم چهل ساله ای که تن به تحمل آن داده اند با عصبانیت و بدون اندکی احترام به هم وارد میکنند بدون اینکه
به خود اجازه فکر کردن بدهند راه آسان انداختن مشکلات به دوش دیگران را انتخاب میکنند
و اما در مورد نظر ناسیونالیستی شما هم میهن عزیز که هموطنان خود را به دو گروه تقسیم کردید و عقب افتادگی و یا فقر اقتصادی ناحیه فارس و یا به گفته شما و یا تاریخ پارس را
گردن دیگر شهروندان این مرز و بوم انداختید
باید بگویم که این نظریه به درد موقعیت فعلی ایران عزیز ما نخواهد خورد و درد و چبر و زندگی اجباری مردم زیر فشار و پژمرده ما را هم بهبود نخواهد بخشید
و مشکل ما اکثریت مردمی هستند که بنا به دلایل مختلف مجبور به سواری دادن رژیمی هستند که به نام خدا در سرزمین ما حکومت میکند و مردم را به گروگان گرفته است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محمد رضا لوایی مقاله مینویسد بعد کس دیگری مانند جناب ناصر کرمی که تقریبا همسنگ ایشان از لحاظ علمی است سعی میکند در منطق و علم از سخنان جناب لوایی پیشی بگیرد. اما این تمام ماجرا نیست چون آقای کرمی و لوایی سعی دارند از مقاله قبلی خودشان هم پیشی بگیبرند و خود را به مرحله بلاتری برسانند.
هر دو استاد علوم سیاسی، استاد حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی هستند و قصدشان عقده گشایی نبوده و نیست بلکه تنها دغدغه هر دوی آنها نوشتن مقاله ای پر مغز با استفاده از منابع علمی بیشمار است تا مثلا من دانشجوی مشتاق با رجوع به آن منابع سطح اگاهی خودم را افزایش دهم.

جناب کرمی مسئله این چنین است:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام. درود بر آقای ناصر کرمی. تنها راه نجات ایران، فدرالیسم است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی گرامی،
چه خوب این بار نگفتید که اصلاً من چه کسی هستم که نهی از منکر میکنم! وگر نه DNA خودم را برایتان پست میکردم تا با دستیارتان آقای اسامه هر دو سر در لوله آزمایش کنید و آزمایش نتیجه بفرمائید.
اما چه جالب که از پارلمان سخن گفتید! و پارلمان شما صد البته برای کنار گذاشتن اصفهانیها، کرمانیها، تهرانیها و بالاتر از همه آذربایجانیها نیاز به رئیس پارلمانی مانند جناب عالی دارد تا آنها از دایره دمکراسی شما خارج کنند. حالا پرسشی که پیش میآید، اگر شما همه این جمعیت را از پارلمان بیرون کنید پس پارلمانتان بدرد کدام عمه میخورد؟
اصلاً بهترین راه اینست که مانند اردوقان از همه اعضای پارلمان آزمایش DNA انجام دهید و کار یکسره کنید. ملی ممکن است که در این آزمایش یکهو خبر برسد که آقای کرمی خودش DNA مردم زاگرس را ندارد. و آن موقع بدجوری نارنجک میترکد.
آیا شما چیزی از واژه نخبه سالاری در قرن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی راه حل توضیع قدرت سیاسی میان عناصر تشکیل دهنده ایران است. راه حل پی بردن به این نکته است که بدون عنصر ترک ایران برابر است با افغانستان+پاکستان+عراق تقسیم بر 3 . شما نمی توانید جغرافیای غنی همچون آزربایجان را اسیر تفکرات و ذهنیت حاشیه کویر کنید. شما مطمئن باشید اگر در ایران دموکراسی دایر باشد آزربایجان بیشترین سود را خواهد کرد اگر در ایران بازار آزاد باشد هیچ سرمایه ای احمق نیست که سر از کرمان یا اصفهان یا یزد در بیاورد. شما را به خدا از گوگل مپس نگاهی به جایگاه آزربایجان بیاندازید چهار راهی خواهید دید که درست در مرکزش تبریز قرار دارد. آزربایجان تا صد سال پیش که فارسها دولت ملیشان را برپا نکرده بودند ثروتمند ترین ایالت ایران بود. تبریز بزرگترین شهر ایران بود. مشکل ایران این است که همه ی منابع آن (آب، غذا، جمعیت، انرژی، تجارت) در حاشیه قرار دارد ولی ساختار دولت مدرن در آن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر میرسد که دو گروه از دو جریان دینی و چپی مانع رشد و پیشر فت ایران هستند . در فقه شیعه و اسلامی هیچ رویگرد و یا رفرومی اساسی صورت نگرفت. دین ونه ایران در مرکز اهداف دین گرایان قرار گرفت . در حقیقت همه چیز در خدمت دین است . گروه دوم جریان چپ است که سعادت و نیک بختی مردم ایران را د رگرو بوجود اوردن جامعه سوسیالیستی میدید که پایان انرا شاهد هستیم . بنا بر این نمیتوان مردمانی را از هر قوم تبار مسئول نابسامانی کشور دانست. روشنفکران هر کشوری مسئولیت اساسی در برابر مردمان خود دارند و در ایران مردم قربانی اهداف چپی و دینی شدند . نقش علی شریعتی و هویدا و خمینی و قاضی محمد و پیشه وری و کیانوری و طبری و رجوی بمراتب برجسته تر از نقش کار گر و دهقان و برزگر در ایران است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آلفرد روزنبرگ (۱۸۹۳ تالين، روسيه-۱۹۴۵ نورنبرگ آلمان) معلم آدولف هیتلر و پدر مسلم نازيسم و SC TABA ايدئولوگ شماره ۱ آلمان نازي بود. وي جزو افراد معدودي بود كه در دادگاه رسيدگي به جنايات نازيسم در نورنبرگ محاكمه و محكوم به اعدام شد. محكوميت وي اما نه بخاطر توليدات ايدئولوژيك وي، بلكه بخاطر مسئوليتهاي اجرايي وي در دستگاه اجرايي هيتلر بود. چنانچه وي مثل آندرش رتزيوس و گوستاو رتزيوس (پدر و پسر سوئدي، مخترعين و مبلغين "بيولوژي نژادشناسانه") تنها در ساحت "نظريه" به كار پروردن و تبليغ نازيسم پرداخته بود، طبق قوانين آنروز (و امروز) ازنظر حقوقي، جرمي متوجه او نبود و نيست.
كارهاي فكري آقای ناصر کرمی بي هيچ اغراقي، از هر جهت شبيه كار آلفرد روزنبرگ در پر و بال دادن به ايدئولوژي پانپارسیسم است. ايران امروز، مثل آلمان بعد از جنگ جهاني اول، دچار يك خلاء فكري و آرماني است.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی،...رازیانه... لطفأ از این فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و متافیزیک خود دست بردارید، اگر شما به نیروی فکر و خلاقیّت سکولار انسانها اعتقادی ندارید من دارم. انسانها با خردگرایی و نظم و ترتیب همه چیز را میتوانند تغییر دهند، اسلحهء و ابزار خلع سلاح این دو گروه از مردمان نامبرده برقراری دمکراسی و سکولاریسم و حاکمیّت یک حکومت سکولار دمکرات با یک سیستم پارلمانی است که قدرت سیاسی و اقتصادی غیر متمرکز و بر اساس شایسته سالاری باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی عزیز،
استان فارس شما دیگر آن فارس سابق نیست. بیش از نیمی از مردم آن را اعراب خوزستان و جنوب ایران تشکیل می دهند که بیشترشان پس از انقلاب به آن استان آمدند. سری به دیار پیشین خود بزنید. شما اگر به کرد بگویید ایرانی هستی، باید پنهان بشوی که دستش به شما نرسد. تمدن های عیلامی و بابلی و سومری را که هخامنشیان بی وجود آنها معنی نمی دهند، در کجای این معادله قرار می دهید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی،
وقتش رسیده گه شما از این رویا ها بیرون بیائید و از این ادبیات" بودند و خواهند بود"، "شدند وخواهند شد" دست بردارید و با با واقعیت سازگار کنید. شما با چه قدرتی میخواهید این دو جبهه را خلع سلاح کنید؟ فکر میکنم در سینما دارم فیلم تارزان را میبینم! اسب رویایی شما از استبل فراری شده. دگرگونگی و پیشامدهای تاریخی بدست من و شما عوض نمیشوند . اراده گرایی مساوی با شعار و عربده سیاسی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی...1-.همانطور که آریا پرستان ادعا میکنند در این سرزمین 13000 هزار سابقه تاریخی دارند و ترکان هم در این سرزمین هزار و اندی سال حکومت کرده اند.اگر ما ترک ها الان باعث (( عقب مانده گی )) شما شده ایم , لطف بفرمائید بگوئید که شما در عرض این 12000 هزار سال در کجا تشریف داشتید که این جامعه را از عقب مانده گی در بیاورید.
2- آقای کرمی , ژورنالیست مدرن که ایران را میخواهید به جهنم تبدیل بکنید ,آیا یکی از یاوران حضرت محمد و آورنده گان دین اسلام (( سلمان فارس )) بود و یا اینکه (( سلمان ترک)).؟
3- یکی از ویژه گی های استقلال آزربایجان و ملت ترک همین خواهد بود که بعد از طلاق سیاسی و جدائی از این بلاد آریائی ,شما به (( تمدن بزرگ)) زودتر خواهید رسید و موقعی که با سفینه های فصائی در بین کهکشهان ها با حرکت نزدیک سرعت نور فضا پیمائی میکنید ما ترک هم در دامنه های ساوالان و سهند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کرمی شما راست می گویید . ما ترکان آزربایجان مانع پیشرفت شما مردمان پارس هستیم. پس بهتر است که از شر این عضو مریض راحت شوید . اگر آزربایجان جنوبی مستقل شده و به راه خود برود اتوبان پیشرفت در برابر مردمان پارس نمایان می شود. استقلال آزربایجان جنوبی تنها راه نجات شما مردمان پارس است. شاد و به دور از آزربایجان باشید