عربستان و آمریکا بدنبال جنگ و اروپا اوضاع خاورمیانه را خطر ناک دانست