زلزله‌ای قوی به بخش‌های بزرگی از ایران خسارت وارد کرد