زلزله کرمانشاه؛ عزای عمومی در ایران، ابراز همدردی جهانی