مدیر عامل ایرانی‌ "اوبر"، که روزی دست خالی به آمریکا آمد