فرهنگ و دردنامه ای برپایه فرهیختگان ایرانی

تعداد مشاهدات: 
606
فرهنگ ایرانی، از دین عرب با سر نیزه، اسلام ایرانی ساخت. این فرهنگ به طور یقین نمی گذارد بسیاری از بی هویت ها دوباره پیکان ویرانی و کشتار را به سمت ایران نشانه بگیرند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: