فرهنگ و دردنامه ای برپایه فرهیختگان ایرانی

فرهنگ ایرانی، از دین عرب با سر نیزه، اسلام ایرانی ساخت. این فرهنگ به طور یقین نمی گذارد بسیاری از بی هویت ها دوباره پیکان ویرانی و کشتار را به سمت ایران نشانه بگیرند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: