منشور حقوق شهروندی، وعده و ابزار انتخاباتی یا تکلیف قانونی دولت؟