هزاران بازنشسته و مالباخته، امروز تهران را تکان دادند!

ویدئو
امروز، 19 آذر 1396، هزاران تن از هم میهنان بازنشسته و مالباخته، همزمان، درگردهمایی شکوهمندی در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی، از ستم حکومت دادخواهی کردند.
میدان بهارستان و خیابان های اطراف آن انباشته از ایرانیانی بود، که دولت فاسد حسن روحانی و مجلس فرمایشی رژیم را آماج اعتراضات کوبنده ی خویش می ساختند.
با وجود کوشش نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم برای پراکنده ساختن همایشگران، جمعیت انبوه مردم خشمگین با ایستادگی و در کنار هم مانده، نمایشی پر فروغ از قدرت و همبستگی ملی ارائه کردند.

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: