هاشم خواستار: خیزش مردم تا برچیدن دیکتاتوری دینی برپاست

ویدئو
هاشم خواستار، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، می گوید خیزش سراسری ملت ایران تا پایان دادن به دیکتاتوری فاسد دینی و رسیدن به آزادی و دموکراسی ادامه خواهد یافت.

هاشم خواستار، که از شهر مشهد با تارنمای ایران گلوبال گفتگو می کرد، افزود: در خیزش کنونی که از 7 دی 1396 آغاز شده است، همه ی ایرانیان از قشرهای گوناگون و اندیشه ها و گرایش های گوناگون سیاسی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی همصدا هستند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: