شعله پاکروان: نفرت مردم از رژیم به انقلاب تبدیل شده است

ویدئو
شعله پاکروان، کنشگر سرشناس سیاسی و مدنی ـ که فرزندش، ریحانه جباری، در سال 1393 به دست رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد ـ می گوید: خیزش سراسری مردم ایران برآن است که رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ اندازد.
شعله پاکروان در گفتگوی امروز، 21 دی 1396، با تارنمای ایران گلوبال، شرح درخواست پیگیری کیفری محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم جمهوری اسلامی، از دادستانی آلمان، به دلیل جنایت بر ضد بشریت را بازگو کرد....

شعله پاکروان، کنشگر سرشناس سیاسی و مدنی ـ که فرزندش، ریحانه جباری، در سال 1393 به دست رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد ـ می گوید: خیزش سراسری مردم ایران برآن است که رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ اندازد.
شعله پاکروان در گفتگوی امروز، 21 دی 1396، با تارنمای ایران گلوبال، شرح درخواست پیگیری کیفری محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم جمهوری اسلامی، از دادستانی آلمان، به دلیل جنایت بر ضد بشریت را بازگو کرد.
شعله پاکروان با اشاره به ستم رژیم به کارگران، مالباختگان، زندانیان و کنشگران سیاسی و مدنی و دیگر گروه های مردم ایران، خواهان دادرسی جنایات و فسادهای سران جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم با همه ی جناح هایش شد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: