مهران مدیری :از نهادهای رهبری سیاسی نمی شود انتقاد کرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: