یکی از دراویش گنابادی 'در اثر ضربات وارده در بازجویی کشته شد'