بن بست در داخل و خطر حمله نظامی از خارج

تعداد مشاهدات: 
811

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: