تظاهرات گسترده مردم جوانرود استان کرمانشاه با شعار اعتصاب

تظاهرات گسترده مردم جوانرود استان کرمانشاه با شعار ببندید مغازه هارو
️ ھم اکنون اعتصاب جوانرود و اعتراض جوانان ادامە دارد. جوانان جوانرود را تنھا نگذارید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: