اعتصاب سراسری در کردستان ایران

از هموطنان کرد ایران بیاموزیم ، اتحاد کردستان، الگوی برای تمام ایران/ اول اردیبهشت در بانه؛ اعتصاب در استان کردستان سراسری شده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: