ما ناپدید شدیم، نمردیم

شعر


 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: