دیدار با سید علی صالحی - سال 1374 تهران

گفت و گو با سیدعلی صالحی در سال 1374 در تهران و توسط م. روان شید انجام شده و برای نخستین مرتبه است که منتشر می شود - بخش نخست

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: