در غبار سانسور (بخش نخست)

تعداد مشاهدات: 
348
در غبار سانسور
در غبار سانسور برنامه ای از میثم حسینی

در غبار سانسور برنامه ای از میثم حسینی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
رنگین کمان TV
برگرفته از: 
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: