در غبار سانسور (بخش نخست)

در غبار سانسور
در غبار سانسور برنامه ای از میثم حسینی

در غبار سانسور برنامه ای از میثم حسینی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
رنگین کمان TV
برگرفته از: 
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: