کازرون:برادر عزیزم، حقتو پس می گیرم

تعداد مشاهدات: 
453
مردم در برابر ساختمان پلیس دیده می شود که شعار "برادر عزیزم، حقتو پس می گیرم" در آن شنیده می شود.اعتراضات به تغییر تقسیمات کشوری و تصمیم برای تقسیم کازرون - در استان فارس - و تشکیل شهرستانی جدید برای چندین هفته در این شهر ادامه داشته است.

در این مدت معترضان تجمع‌های بزرگی را ترتیب داده‌اند و از جمله بازار شهر را به تعطیلی کشیده‌اند.انها شعار می دادند: "دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست"

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: