كاهش شدید بهای نفت پس از توافق عربستان، امارات و روسیه