در غبار سانسور: افغانستان تماما در سانسور

در غبار سانسور برنامه ای از میثم حسینی (افغانستان تماما در سانسور)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ۱۳۹۷

منبع: 
tv rangin kaman
برگرفته از: 
rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: