نیما زندی از فشارهای حاکم زرتشتیان ایران می گوید

نیما زندی یک از جوانان علاقه مند به آئین زرتشت میباشد که در مسیر تبلیغ آموزه های زرتشت فعالیتهای زیادی می باشد .
مدیر انجمن زرتشتیان ارومیه در مصاحبه با فعالان در تبعید از اعمال محدودیتها و فشارهای حکومت اسلامی بر جامعه زرتشتی و از نوع فعالیتها و مخاطرات جامعه زرتشتی می گوید

نیما زندی یک از جوانان علاقه مند به آئین زرتشت میباشد که در مسیر تبلیغ آموزه های زرتشت فعالیتهای زیادی می باشد .
مدیر انجمن زرتشتیان ارومیه در مصاحبه با فعالان در تبعید از اعمال محدودیتها و فشارهای حکومت اسلامی بر جامعه زرتشتی و از نوع فعالیتها و مخاطرات جامعه زرتشتی می گوید

برگرفته از: 
فعالان در تبعید
انتشار از: