زبان فارسی و زبانهای دیگر، پاسخگوی نیازمندیهای امروز و فردای ایران نیست

زبان فارسی و جایگزینی گویشهای گوناگون آن، و زبانهای دیگر از جمله تُرکی آذری، و یا زبان ایرانی کُردی و یا زبان هند و ایرانی بلوچی، و یا زبان عربی پاسخگوی نیازمندیهای امروز و فردای ایران نبوده و نیست. تعصب بیجا برای ادامه و تدریس آنها به باز ماندن بیشتر ایران از کاروان شتابانِ جهانی، عقب ماندگی، استمرار استبداد دینی در کشور و در این مناطق دامن زده و خواهد زد و تضادهای درونی کشور را به مرحلهء آنارشیسم و فروپاشی ساختارها و گسست همبستگی ملّی خواهد کشاند.

 

سال 2014 میلادی در نوشتاری بنام: "مناسبت زبان پارسی باستان با زبان فارسی امروز" کم و بیش به تفاوتها و به بیگانگی این دو زبان باستانی و امروزی پرداخته و در نتیجه گیری از این نوشتار بر ضرورت جایگزینی هرچه زودتر الفبای لاتین بجای الفبای فارسی امروز و رسمی کردن زبان انگلیسی از دبستان تا دانشگاه و در عرصه های دیگر تأکید کرده و خواهم کرد.

زبان فارسی امروز بعد از حملهء اعراب به ایران، شکل گرفته و تکوین و تکامل یافته است و در واقع زبان دینی و اسلامی مخصوص اعراب است.

 اگر زبانهای یونانی، لاتین، و پارسی،  زبانهای بینادگذاران سه تمدن و امپراطوریهای یونانی، رُمی، و پارسی (هخامنشی) بوده است، زبان عربی هم زبان کشورگشایی و حکمرانی اعراب است که هر جغرافیا و کشوری را که به تسخیر خود در میآوردند، زبان و فرهنگ عربی خود را به مردمان مغلوب تحمیل میکردند، که در ایران هم چنین بوده است.

امروز هم در هر مکان از کرهء زمین که دین اسلام رواج دارد، زبان عربی هم مطرح میباشد. زبان عربی زبان دینی و زبان قرآن و مقدس شمرده میشود. زبان مهاجم و کلید و معرفِ جهان بینی و تبلیغ فرهنگ و شیوه زندگی و بیانگر بافت جامعه شناسی و چکونگی روابط اجتماعی عربی و اسلامی است.

قرون وسطی، حاکمیّت کلیسا، و زبان لاتین

زبان لاتین هم مانند زبان عربی، زبانِ رسمی کلیسا و ابزار و وسیلهءِ ترویج و تبلیغ دین و هژمونی سیاسی کلیسا و طبقهء کلریکال بود. از اوایل قرون وسطی تا فرا رسیدن عصر مدرنیته و دورانِ روشنگری، کلیسا مرکز تعلیم و تربیت و هستی و گیتی شناسیِ متافیزیک دینی(اسکولاستیک) بود، کشیشها و دانشجویان هستی شناسیِ متافیزیک(الهیّات) به زبان لاتین تربیّت میشدند.

مراسم ها و نشست های دینی، همچنین نوحه سرایی ها و اشعار های دینی و سرودها به زبان لاتین بود و هنوز هم در مواردی، بویژه در مراسم های دینی کاتولیک ها  این چنین باقی مانده است. زبان عربی هم چنین نقشی را در کشورهای اسلامی و بویژه در ایران امروز ایفا کرده و میکند.

زبان لاتین زبان رسمی مناسباتِ اجتماعی، زبانِ عملی و علمی و دانشگاهی، همچنین زبان رسمیِ اداری و نوشتاریِ سیاسی در قرونِ وسطی هم بود. با گسترش فراگیر حوزهءِ قدرتِ سیاسی و تسخیر جغرافیاییِ امپراطوری روم باستان خارج از قارهء اروپا، همچنین به نسبت افزایش ترویج دین مسیح در  جهان، زبان لاتین هم حوزهءِ تأثیر گذاری خود را در جهان آنزمان وسعت داد. دقیقأ اعراب مانند امپراطوری رُم باستان، زبان دینی عربی را ابزار هژمونی خود بر دیگر مردمان قرار دادند و هر کجا که توانستند آنرا گسترش دادند.

جغرافیای پارسه، و زبان پارسی

 اگر نام زبانِ لاتین از نام منطقهء جغرافیایی کوچک بنام لاتیوم  در حومهء شهر رُم باستان بر گرفته شده است، نامگذاریِ زبان پارسی هم بر گرفته از جغرافیای ساتراپ پارسه بوده است. جغرافیای پارسه استانهای غرب، جنوب غربی، و  جنوب امروز ایران با محوریّت استان فارس (بخش غربی آن) میباشد.

شکل گیری امپراطوری رُم باعث رونق گویش زبانِ محلّی شهر رُم و منطقه حومهء آن یعنی لاتیوم شد و بنام این حغرافیا آنرا لاتین نامگذاری کردند. به همین شکل هم وقتی قوم ایرانی هخامنشی قدرت سیاسی را بدست گرفتند و امپراطوری هخامنشی را بر پا داشتند، زبان ایرانی آنها که با زبانهای دیگر جغرافیای ایران هم فرقی نداشت، هم بنام جغرافیای مسکونی آنها یعنی منطقهءِ پارسه(پارسی) نامیده شد. در همین راستا نامهای پارس، پارسی، برگرفته از نام قوم و یا زبانِ خاصی نیست. بلکه برگفته از جغرافیای ایالت پارسه میباشد.

پرسپولیس (خانهء پارسی ها) هم بر همین مبنا نامگذاری شده است. که با شکست ساسانیان در مقابل اعراب، این زبان پارسی هم از دور خارج شد و زبان عربی جایگزین آن شد، دلیل اینکه چرا زبان فارسی کاملأ عربی نشد، در متفاوت بودن زمین و آسمان این دو زبان است، زبان پارسی باستان زبانی هند و اروپایی است و بطور ناخواسته تسلیم زبان عربی که زبانی سامی و کاملأ زبانی بیگانه است، نشد.

همانطور که زبان لاتین، زبان مشترک کشورهای مسیحی در قرون وسطی بود، زبان فارسی بعد از اسلام شکل گرفته هم، نقش زبان لاتین را برای مردمان و کشورهای مسلمان در فلات ایران، در بین النهرین، در آسیای میانه، در قفقاز، و در آسیای کوچک (ترکیه امروز) و در شرق و جنوب بازی میکرد.

زبان لاتین با فروپاشی امپراطوری ها و سیستمهایِ مطلق گرایِ سلطنتیِ متمرکز متکی به دین، همچنین با عقب نشینی علوم کلیسایی متافیزیک در مقابل علوم دانشگاهیِ تجربیِ این جهانی و با رو به کاستی نهادنِ قدرتِ سیاسی و اقتصادیِ کلیسا، در عصر مدرنیته و روشنگری، در کشورهای اروپایی حکومتهای ملّی (National Staat) شکل گرفتند، در نتیجه زبانهای منطقه ای مانند آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، فرانسوی و غیره، با فاصله گرفتن با زبانِ لاتین، رنگ و نمای راسیونال و ملّیِ خاص بخود گرفتند.

امّا آمیختگی زبان فارسی با زبان عربی و با کوتاهی و سهل انگاری حکومتهای وقت در ایران، تا کنون زبان فارسی موفق نشده است که راه و تکامل خود را بطور مستقل از زبان و فرهنگ عربی  و دین اسلام جدا کند و همچنان در اسارت زبان، و دین اسلام عربی است.  نظام جمهوری اسلامی زبان عربی را رسمأ به زبان ملّی و هویتی ایرانیان تبدیل کرده است.

تمدن و فرهنگ پارسی، و عربی اسلامی

 متأسفانه بر اساس یک جهان بینی دینی عربی، همچنین بر پایهءِ همین زبان فارسی آمیخته به عربی، بعد از هجوم اعراب و با حکومتگران تُرک تباری،  فرهنگ و تمدنی در بخشی از جغرافیای ایران( از جمله در ایران مرکزی و در استانها و شهرهای مذهبی مانند قم ، مشهد خراسان و تهران، یزد، کرمان و سمنان، و در بخشی از اصفهان و غیره..) شکل گرفته است که آنرا مرکز و محور تمدن و فرهنگ و زبان پارسی مینامند. این بزرگترین خیانت و یک جنایت تاریخی و سیاسی است که هویّت ایرانی و پارسی را لکه دار و سایر تیره های اصیل ایرانی و پارسی های حقیقی را به حاشیه پرتاب کرده است.

شکوفه و میوهء چنین فرهنگِ عربی اسلامی، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، عبدالکریم سروش ها، جنتی ها، حسن روحانی ها، احمدی نژادها، ابراهیم یزدی ها، بنی صدرها، مصباح یزدی ها و سایر ریز و درشت های خود باختهء دیگر ضد ایرانی این چنینی هستند.

 هر نقطه از جغرافیای ایران که این زبان فارسی امروز و فرهنگ دینی و اسلامی،  زیر بنای تمدن سازی اجتماعی و  فرهنگی و بویژه باورمندی دینی قرار گرفته باشد، دچار یک نوع از خود بیگانگی و بی هویتی است. تمدن سازی بر اساس هر دینی بویژه بر اساس دین اسلام  و برپایهء هر جغرافیایی که مسجد بیشتری، و یا هر گویشی که آمیختگی بیشتری با زبان عربی دارد، با فرهنگ و جهان بینی ایرانیان اصیل در تضاد کامل است.

زبان فارسی و جهان پیرامونی

گذشته از همهء اینها و با وجود اینکه همین زبان فارسی از توانایی های چشمگیری برخوردار است، امّا باید پذیرفت که این زبان، نسلهای آیندهءِ ما را به آنجا که جهان در حرکت هست و جایگاه ایران باید باشد هدایت و همراهی نخواهد کرد. ما در عصری بسر میبریم که تغییرات در همهء عرصه ها با شتاب صورت میگیرد، در چنین شرایطی زبان فارسی امروز توانایی ها و آن حجم را ندارد که زبان و واژه های این عصر را در حوزه های: علمی، تکنولوژی، اطلاعاتی، کامپیوتری، الکتروتکنیک، صنعتی، انرژی، فضایی و سایر عرصه هایِ دیگر را در خود جای دهد و نیازهای جامعه را برآورده کند. و دسترسی به منابع علمی معتبر  و سیال جهانی را میسر کند.

برای پایان دادن به این بی سرو سامانی در حوزهء زبانی، و برای نایل آمدن بر رفع کاستی ها و ناتوانی ها در زبان فارسی و پایان دادن به این عقب ماندگی ساختاری، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در کشور در قدم اوّل احتیاج به دو تغییر اساسی میباشد:

 ۱- جانشین کردن الفبای لاتین بجای الفبای فارسی امروز

 ۲- رسمی کردن زبان انگلیسی در حوزه های آموزشی از دبستان تا عالی و انتخاب زبان انگلیسی به عنوان زبان ارتباطاتی در کشور میباشد.

جهان گلوبال امروز در زمینهء هایِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق بشری دارد بسوی یک مخرج مشترک همگانی در عرصهء بین المللی به یش میرود. این مخرج مشترک همگانی در بین کشورها و ساکنان کرهء زمین به یک زبان مشترک فراگیر نیازمند هست و آنهم زبان انگلیسی میتواند باشد. بنا بر این رسمی کردن زبان انگلیسی در ایران از ضرورتهای مبرم زمان امروز و یک استراتژی آینده نگری هست که در اولویّت و در جایگاه اوّل هر برنامه ریزی در ایران میباشد.

تنها بازار کار و کاریابی هم چند دهه هست که به یک میدان و مکان مشترک جهانی تبدیل شده است، که با زبان فارسی امروز نسلهای امروز و فردای ایران نمی تواند در این بازار کار جهانی جایی بدست آورد و اصلأ نمی تواند رقابت کند مگر اینکه به یکی از زبانهای زندهء دنیا مجهز باشند. سرمایهء اصلی در دوران فرا صنعتی نیروی انسانی ماهر هست که تربیّتِ این نیروی ماهر مؤثر بدون تسلط داشتن بر یک زبان زندهء دنیا ازجمله انگلیسی امکان پذیر نیست.

خطای دیگر جمهوری اسلامی بنام تدریس به زبان مادری

اکنون نظام جمهوری اسلامی در حالیکه دوران ضعف خود را سپری میکند، و از هر سو حتّی از سوی عربستان سعودی این قبله گاه سران نظام جمهوری اسلامی و از سوی رجب طیب اردوغان که با کمک علی خامنه ای و با هزینهءِ سرمایه های ملّی ایران احساس میکند برای خود آدمی شده است، در محاصره است، در گوشه و کنار  به چشم میخورد  که بدستور رئیس جمهور حسن روحانی این ضد ایرانی و پرورش یافتهء زبان و فرهنگ عربی، بصورت تاکتیکی حکم تدریس زبان تُرکی را در زنجان صادر کرده است. همین خود سئوال برانگیز و مجادله آفرین است که چرا در زنجان، مگر زنجان مکان مسکونی تُرک تباری بوده است، چرا در اردبیل و تبریز این فرمان به اجرا در نیامده است ؟ فردا تکلیف تهران چه خواهد شد ؟

گذشته از همهء مشکلات در پیامد تدریس به زبان مادری، وقتی زبان فارسی با اینهمه توانایی خود نتواند پاسخگوی نیازهای امروز و نسلهای آینده کشور باشد، بدون هیچ نردیدی این زبانهای، تُرکی، کُردی، بلوچی، و عربی (در ایران)  که خود پرورش یافتهءِ  همین زبان فارسی میباشند و تازه هیچکدام از این زبانها هم دارای الفبای خاص خود نیستند، دیگر نمیتواند در مناطقی که این زبانها رواج دارد و بطور کلی در ایران مؤثر واقع شوند و خوشبختی این مردمان را به ارمغان آورند،

مگر بازگشت دوباره به دوران فئودالیتهءِ اقتدارگرای پسا مدرن قومی و قبیله ای که جز عقب ماندگی، تشنج و بحران آفرینی در امنیّت ملّی و سد کردن رشد و توسعهء فراگیر، مگر از نظر دور نگهداشتن نیازمندیها و ضرورتهای حیاتی جامعهء ایرانی و سرپوش گذاشتن بر شعله وری تضادهای طبقاتی و اجتماعی که اکنون نظام جمهوری اسلامی در درون کشور و بر مناسبات بین المللی که با آن روبروست، نتیجهء دیگری نخواهد داشت.

زبان فارسی و جایگزینی گویشهای گوناگون آن، و زبانهای دیگر از جمله تُرکی آذری، و یا زبان ایرانی کُردی و یا زبان هند و ایرانی بلوچی، و یا زبان عربی پاسخگوی نیازمندیهای امروز و فردای ایران نبوده و نیست. تعصب بیجا برای ادامه و تدریس آنهابه باز ماندن بیشتر ایران از کاروان شتابانِجهانی، عقب ماندگی، استمرار استبداد دینی در کشور و در این مناطق دامن زده و خواهد زد و تضادهای درونی کشور را به مرحلهء آنارشیسم و فروپاشی ساختارها و گسست همبستگی ملّی خواهد کشاند.

تا زمانیکه زبان پارسی و ایرانیان تکلیف خود را با زبان عربی و با فرهنگ اسلامی عربی معیّن نکنند و زبان پارسی به جایگاه اصلی خود یعنی همان خانوادهء زبانهای هند و اروپایی بازنگردد، ایران همچنان دچار بحران هویّتی، زبانی، و فرهنگی و میدان تاخت و تاز بیگانگان  است.

...............................................................................................................................

در تنظیم این نوشتار از مقالهءِ انتشار یافتهء خود در 2014 میلادی کمک گرفته ام، لینک آن در زیر آورده میشود.

http://www.iranglobal.info/node/29685

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
آرشیو نویسنده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دکتر انزابی جان تفاوت کیفیت و کمیت در همینجاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای lachin نظر شما کاملا درست است کسی که ادعا می کند واژه های زیاد مغولی وارد زبان ترکی شده است. باید بداند بودن وازه های مشترک دلیل بریکی بودن دوزبان نیست اولا طبق کدام مدرک و دلیل واژه های مشترک مغولی وترکی از مغولی رفته به ترکی از کجا معلوم از ترکی نرفته به مغولی کستردگی ترک ها بسیار وسیع تر از مغول هاست ترک ها حدودا 400 ملیون و مغول ها حدودا 10 ملیون هستند چطوری واژه ها از اقلیت مغول رفته به اکثریت ترک مضحک نیست؟ ثانیا بودن وازه های مشترک دلیل بر هم ریشه بودن دو زبان نیست بلکه بودن اکثریت افعال مشترک بین دو زبان وگرامر دو زبان وروش فعل سازی دو زبان دلیل بر هم ریشه بودن دو زبان است تازه نمی توان گفت کدامی لهجه دیگری است باید با دلایل علمی و منطقی اثباط کرد کدامی لهجه دیگری است. اما نام برده جای دیگری می فرمایند که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای توکلی و مسئولین دیکر ایران گلوبان ضمن سلام حق با آقای ناصر کرمی است بنده با آقای کرمی مخالف هم هستیم ولی بنده به هیچ عنوان به اقای کرمی توهین نمی کنم چون آقای کرمی یک فکراست بنده با فکر او مبارزه می کنم تا تاثیری درفکر ایشان بگذارم توهین به ایشان نتیجه عکس می دهد وزحمات بنده را بی ثمر. وشرا فتا هیچ زمان آقای ناصر کرمی هم توهینی به بنده نه کرده. در بحث هایی که با آقای اسامه داشتم ایشا ن بنده را عنزابی (عن= نجاست) ختاب کردند. آقای اسامه به دیگران هم توهین کرده اند. آقای توکلی سایت تان را به چاله میدان تبدیل نکنید. سال ها پیش chat room هایی داشتیم بسیار عالی افراد تحصیل کرده زیادی می آمدند و صحبت می کردند و بنده ودوستان دیگر هم یاد می گرفتیم با ورود فحاشانchat room ها را تبدیل کردند به چاله میدان و افراد تحصیل کرده ازاین chat room ها کذاشتند رفتند.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به کاربر ..گرامی...بهمن...مطالبی را که مطرح کرده اید، بجا و منطقی است. امّا در ایراندوستی من شک نکنید، تا آنجا که همین ایراندوستی باعث شده است، که مرا نژاد پرست، نازیسیم، هیتلری، و غیره خطاب کنند.
من معتقد به دمکراسی و بر این باورم که فرهنگ شناخت و شعور اجتماعی و همگانیِ ایرانیان در آن سطحی هست که این مطالب فدرالیسم، جدایی آذربایجان با دو استان، و برنامهء کردستان بزرگ، و جایگزینی زبان انگلیسی را مطرح کنند، و بهترین را انتخاب کنند.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
>>به مسئولین سایت، آقایان کیانوش توکلی، اقبال اقبالی،...، قرار بر این بود که افرادی که با نام مستعار و بدون شفافیّت بخشیدن به هویّت اصلی خود، به کاربران و نویسندگان با نام حقیقی و حقوقی توهین نکنند و موقعیّت خانوادگی، شخصی، اجتماعی، آنها وارد بحث ساسی و دیدگاهی نشود، تا فضای سایت برای یک گفتگو سالم ممکن شود.
کاربری تازه از راه رسیده بنام "اسامه" که مطالبی را که ایشان مطرح میکنند( از جمله زبان فارسی و تُرکی) 10 سال پیش ما آنها را مورد بحث و گفتگو و در واقع کالبد شکافی کرده ایم به میدان بحث وارد کرده است.
طبق نوشته خود ایشان، بیشر از دو سطر از مقاله مرا نخوانده، ولی در مورد آن چند کامنت نوشته است که فقط به مسائل جانبی و زبان توهین شخصی و خانوداگی را با من آغاز به اصل و نسب من توهین کرده است، مردمان عراقی، افغانی، کولی ها، و دیگران را تحقیر کرده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من ترک زبان نیستم. شناختی هم از این زبان ندارم. اما دلم به حال تو می سوزد که به جای آموختن دانش و هنر و فرهنگ وقت خودت را با این حرف های آشفته تلف می کنی. ناصر کرمی موضوعی جدی برای آیندۀ آن کشور مطرح می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسام
این کرمی چجور ایراندوستی است که اول که دو استان را به ترکها بخشید تا خوب و خوش جدا شوند بعد اجازه جدا کردن بخشی از ایران را به کردها داد تا اگر خواستند بمانند اگر نه جدا شوند! بعد تز ریشه کنی زبان فارسی را داد و الان هم فدرالیسم می خواهد آنهم وقتی جغرافیای پارس که سند ششدانگ آنرا بنام خود زده را تا مرزهای جنوب و خوزستان ادامه داده یعنی بیشتر منابع نفت و گاز !
البته نمی داند برای حفظ جغرافیای فارس نیاز به نیروی انسانی اصفهان و تهران و خراسان دارد مثل زمان جنگ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسام:
عبدالناصر البوکرم هرچه درباره فارسی که نوشت پاسخ اش را هم دریافت کرد
شما به فکر لهجه مغولی زبان خودات باش
من در همین تایپک اثبات کردام زبانی با نام تورکی وجود ندارد کامنت های من در اینباره همبن جا هست ان هم لهجه غربی زبان مغول است اگر حرفی داری درباره این لهجه غربی زبان مغول همه میشنویم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بامسی:
1- زبانی به نام زبان تورکی وجود ندارد من به شما اثبات کردام که همه لغاتی که ادعا میکنید تورکی است اصلا مغولی میباشد کامنت من هم در همین تایپک است لطف کنید لهجه غربی زبان مغول را زبان مستقل ننامید
2-به چه مدارکی ادعامی شود تورک ها پادشاهی با نام محمود غزنوی داشته اند بیشتر حضرات روشنفکر و دانشمندتورک در مقابل این سوال که: «معادل تورکی کلمه "پادشاه" چیست؟»، بارها گفتند: «خان»،
اکنون که فکر می کنم ، آنها نام هیچ پادشاهی را در تاریخ جعلی خود، ندارند ولی ادعایشان بسیار بزرگ در سر دارند و حال اینکه تورک ها برای کلمه "پادشاه" هیچ معنی و معادلی در زبان خود پیدا نمی کنند! این یعنی اینکه در حد و اندازه هایی نبوده اند (از لحاظ جمعیت در طول تاریخ) که برای کلمه "پادشاه" لغتی درست کنند.
آیا به راستی می توان با چنین خیره سرانی به گفتگوی علمی و منطقی پرداخت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترک ها ذهن و روان خیلی ها را اشفته کرده اند از جمله این اسامه را . این جناب به جای اینکه برود اندکی فرهنگ و دانش بیاموزد، به چه چیزهایی چنگ انداخته است؟ ادامه بده اسامه! توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. پاسخ کوبنده ناصر کرمی، این ایراندوست واقعی، بر تو اثری نکرد. چه انتظاری از جنابعالی می شود داشت؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این چندمین بار است می فرستم ولی حدذف کی شود!!؟؟.
آقای کرمی
تعصب کورکورانه ونژادپرستی تاکی ؟؟
آنچه باعث عقب مانده گی ایران شده زبان فارسی وافکارباستانگری است وبس .
چندسال پیش اگرغلطک واطاق رابه این شکل (غلتک واتاق) می نوشتیدچوب فللکت می کردندمانند این مورد زیاداست <همۀ>
دیروز و<همه ي >امروزباهرینه میلیاردی کلمات ازترکی وعرب تغییرشکل داده ومصادرمی شود.
زبان فارسی ارمغان نابخردانه محمودغزنوی می باشد .
آنهم چون ترکا اعراب را ازایران بیرون کردند مجبورشدند فارسی ازافغانستان آورده درمقابل زبان عربی گسترش بدهند .
تا حدود1000سال پیش زبان فارس درایران وبخصوص فارس وکرمان واصفهان و...حضورنداشته است .
به چه مدارکی ادعامی شود درزمان تسلط اعراب زبان فارسی کنارگذشته شده بود!
نبوده که کنارهم گذاشته شود.
ادعا می شود دانشگاه جندی شاهپورداشتیم به زبانی تدریس می شده ؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی:
کدام
شما اصلا کتاب علمی تاریخ دیدید ؟ طرف یک صفحه نوشته مینویسد درست زیر همان صفحه نصف صفحه اختصاص به منابع دارد . به این میگویند کار علمی .
درباره سکاها شما به ما منبعی ندادید فقط شرمنده منابع ترک به همون علت که منابع فارس بی طرف نیستن رد میشن تنها منابع غربی به علت بی طرفی مورد قبولن (نه نفعی در فارس بودن سکاها دارن نه ضرری در ترک بودنشون)
https://books.google.com/books?id=ciZquFt9IFIC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Jacobson+scythian&source=bl&ots=pEQBEK5xm
C&sig=3_kwsqnd1oko8iiqZnTRzeMWSwg&hl=en&sa=X&ei=W1sXVNvXOMXp8AWshIKIBg#v
=onepage&q=Jacobson%20scythian&f=false

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسد :
کک چیز فراموش نشود بر خلاف گفته های ناصر کرمی زبان فارسی بسیار قدیمی تر از عربی میباشد:
در حالیکه ذخیره واژگان عربی در زبان فارسی فراوان است، واژه‌های بسیاری نیز از زبان فارسی به زبان عربی راه یافته است. در سده اخیر دانسته‌شده که شماری از واژگان قرآن و انبوهی از لغات زبان عربی از زبان‌های متداول در بین‌النهرین باستان و زبان‌های ایرانی و از جمله فارسی برگرفته شده و سپس مطابق با قواعد و تصریف زبان عربی دچار تغییرات آوایی و گاه معنایی شده و مشتقاتی نیز برای آنها ساخته شده است.

سهم دانشمندان ایرانی (به عنوان بزرگترین و پرشمارترین نویسندگان متون عربی) در ورود واژگان ایرانی به این زبان و حتی ساخت دستور زبان و اصول صرف و نحو برای آن بسیار بارز بوده است. تشخیص واژگان دخیل در قرآن و زبان عربی، همواره کار ساده‌ای نیست و نیاز به آشنایی با زبان‌های دیگر متداول در منطقه، و نیز اصول و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب asad:
گفته شما درباره لبنانی ها درست است لبنانی ها مقدار بسیار زیادی خون غیر سامی دارند توجه شما را به مقاله زیر دعوت میکنم
درباره ژنتیک مردم خاورمیانه:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10038-005-0274-4

تقسیم عربی-ناعربی

در این گام،ما با یک تقسیم بزرگ دیگر روبرو می شویم که می توان تا حدی رد آن را در قوم نگاری و نیز تاریخ اخیر منطقه جستجو کرد.بر اساس این تقسیم بزرگ که می توان آن را جدایش عربی-ناعربی نامید،ملل عرب منطقه یعنی اردنی ها
(JOR ) ، فلسطینی ها (PAL ) ، عراقی ها (IRK )، سوری ها (SYR ) ،عمانی ها (OMA ) و مصری ها (EGY) به دلیل روابط نزدیکشان با یکدیگر یک شاخه بزرگ تشکیل داده و از شاخه دیگر که متشکل است از ترک ها (TUR ) ،ایرانی ها (IRN ) ، کردها (KUR ) ،یونانی ها (GRE ) و لبنانی ها (LEB) جدا می شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رحیم عشائ:
من کاری به ادعا و روایت و حدیث و نقل ندارم بحث من سند و مدرک است امروز اعراب دو نوع هاپلو گروپ بیشتر ندارد و هر کس این دو را داشته باشد یا عرب است یا امیخته به عرب
هاپلو گروپ J1
هاپلو گروپ J2
درباره امیختگی اعراب با ایرانیان هم مثال شما ناقص است گویا شما در همان کتاب تاریخ نخواندید که "ابراهیم امام" پیشوای عباسیان به ابو مسلم خراسانی سفارش کرد که تا میتوانی کسی از اعراب را زنده نگذار ابو مسلم هم تعدادی لشکر را فقط برای عرب کشی در ایران تخصیص داره بود نقل گند اباد کردن عرب اباد ها در تاریخ هست میتوانید در همان کتاب ها بخوانید تا جایی که اعراب نوشته اند ارانیان انتقام قادسیه را گرفتند البته این افتخاری نیست تنها برای رد دلیل شما اورده شد عده زیادی از همین ها هم به دست تورک و مغول به همراه ایرانیان نابود شدنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در آن بیابانهای حجاز و یمن با آن وضع معیشت سخت و کشت و کشتارهای قبیله ای و بچه زنده بگور کردن ها جمعیت زیادی نمی توانسته زندگی کند این جمعیت راه افتادند و تمام ایران و عراق و شام و آذربایجان و شمال افریقا را اشغال کردند و زبان خود را به بیشتر این مناطق تحمیل کردند اما خودشان در جمعیت بومی حل شدند که نمونه اش را در مصر یا لبنان می بینیم که زبان هر دو عربی است اما از نظر ظاهر و قیافه و ژنتیک با هم فرق دارند . مستندی از لبنان چند وقت پیش دیدم که با آزمایش خون اثبات کردند لبنانیها اکثرا بازمانده فنیقیها هستند و نه عربها! البته اینکه جمعیت کمی بتواند بر گروه زیادی سلطه پیدا کند چیز عجیبی نیست . عربها و مغولها و ترکها و استعمارگران انگلیسی و پرتغالی و اسپانیایی همینگونه بودند که با جمعیت کم کشورهای وسیعی را زیر سلطه گرفتند و زبان خود را به آنها تحمیل کردند همین الان بسیاری از کشورهای افرقایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه نظر(2) با سلام:تمام غذاهارا اشپز ها می خورند و می میرند. بعدها هامان وزیر خشایارشاه از نفوذ یهودیان در در بار خشایار شاه بیمناک میشود و به بهانه این که یک عده می خواهند حکومت اورا سرنگون کنند اجازه اعدام مرد خای وبخش بزرگی از یهودیان را از خشایارشاه می گیرد جایی برای اعدام مرد خای درست می کند مردخای توسط استر جریان را به خشایار شاه اطلاع می دهد و جریان آشپز ها را به خشایار شاه گوشزد می کند و وفاداریشان را به خشایار شاه اعلام می کند و می گوید که هامان دروغ می گوید ما دنبال سرنگونی شما نیستیم. خشایار شاه اعصبانی مشود و دستور می دهد هامان را به جای مردخای دار می کشند وکلی زردشتی ها را خشایارشاه قتل عام می کند یاد آوری می کنم که هخامنشیان زردشتی نبودند جون مرده هایشان را دفن می کردند زردشتی ها مرده هایشان را دفن نمی کردند ایران را در حال حاضر نمیدانم . مراجعه شود به بخش استر تورات.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(نظر (1) آقای اسامه ضمن سلام بنده فکر می کنم که شما یا از ترک های تهران هستید یا از ارمنی های آذربایجان چون زبا ن ترکی وگرامر آنرا به خوبی می دانید. بخشی از ترک های تهران و اکثریت ارمنی ها ی ایران وآذربایجان با حقوق ملی ترک های آذربایجان شدید تر از نژاد پرستان فارس ضدیت می کنند. دلیل ارمنی ها معلوم است و بدون لو دادن خودشان را فارس معرفی کرده و شروع به دشمنی می کنند. بخشی از ترک های تهران ( ایران بایجانی ها) شدید تر از نزاد پرستان فارسبا حقوق ملی ترکان آذربایجان دشمنی می کنند چون اگر آذربایجان جدا بشود هم وطنان فارس بخشی از خا ک ایران و یک ملت غیور را از دست خواهند داد. ولی ترک ها ی آذربایجانی ساکن تهران در آذربایجان فامیل دارند اقربا دارند عمو دارند خاله دارند برادر و خواهردارند ملک دارند باغ دارند همه این ها را از دست خواهند داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه به ما بگویید شما اهل کجا هستید؟
این کتاب را بنگرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی:
تحقیقات دکتر بناب توسط دانشگاه پورتموث انگلستان که خود دکتر بناب عضو هیئت علمی ان است با سرپرستی خود ایشان انجام گرفته و تمام هزینه های ان را دولت ایران پرداخته این تحقیقات جامع ترین ازمایش های ژنتیک درباره مردم سراسر ایران است که حتی از گورهای 5000 ساله شهر سوخته و مومیایی های ایلامی را هم پوشش داده است
دکتر مازیار اشرفیان بناب در حال حاضر عضو رسمی آکادمی آموزش عالی کشور انگلستان بوده (Higher Education Academy) و بعنوان محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق در رشته ژنتیک پزشکی و جمعیتی و همچنین پزشکی قانونی است. وی همچنین عضو رسمی و برجسته انجمن علوم قانونی انگلستان (Forensic Science Society) است.

پس ازمایش های ایشان مرجع علمی است چون هم توسط نهاد معتبر علمی خارج از ایران تهیه شده و هم خود ایشان پژوهشگر مهمی میباشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه ضمن سلام بنده هم قانون خودم را دارم کسی که به بنده توهین بکند جوابش را نمی دهم چون خودم را پایین تر از سطح آن فحاش می دانم و هیچ کس نخواهد توانست بنده را با توهین وفحاشی وادار بکند که بنده هم مقابله به مثل به کنم. شما اگر مخالف ان عکس هستید باید یقه Peter Paul Rubens و دانشگاه بوستون و هرودوت را بگیرید نه بنده را. شما می توانستید با سندو مدرک آن عکس و نوشته های هرودوت را رد بکنید. این توهین شما نشان گر آن است که در صدد جلو گیری از آزادی قلم و بیان هستید. بارها به ما مغول زاده گفتند چرا من توهین نکردم. در ضمن برای بنده تحقیقات ایرانیان از جمله پارسا بناب ملاک نیست ملاک تحقیقات بین المللی است اگر در رابطه با اظهاراتتان سند و مدرک بین المللی دارید ارایه بدید با کمال میل خواهم خواند شاد باشید انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درباره هاپلو گروپ G یک تصحیح لازم است دو واژه اریایی و اوستیایی به جای اسپانیایی که جا به جا نوشته شده با R1

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شبح,
اجرای چنین رفراندم عظیمی برای هشتاد میلیون شهروند ایرانی محتاج تشکیلات منظم و مفصلی میباشد که با خنثی کردن حمله و تقلب " سایبری " از طرف " دشمنان ", آنرا با درستی انجام داده و به نتیجه صحیح برسیم. از این جهت نگران نباشید. ما سینه زنان شاه دین که تاکنون با ۷۰ کامنت این پیشنهاد را جدی تر از مساله تخریب محیط زیست گرفته و مشکلات آنرا حل کرده ایم قادر خواهیم بود که هریک از ما حدود یک میلیون رای را کنترل کرده و درستی آنرا ضمانت نمائیم. آیا مساله ای مهمتر از این در باره ایران وجود دارد که وقت صرف ان کرد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Peerooz عزیز ، با شناختی که از آقای کرمی در دسترش هست، ایشان با دیپلم ردی از هنرستان شاه عبدالعظیم شهر ری، تنها چند لغت در مورد ساختمان و استاتیک می دانند، یک کمی هم آلمانی در هنرستان یاد گرفته اند که شاید برای اخذ حق سوسیال در شهرداریهای آلمان بدردشان می خورد، ایشان حتی قادر نیستند یک انتگرال نامعین که سهل است ، یک انتگرال ساده و یا یک دیفرانسیل ساده و یا یک ماتریکس ساده را حل کنند و ایشان هنوز هم که هنوز است نمی دانند ذره بنیادی بوزون هیگز یعنی چه؟ انگلیسی پیشنهاد شده از طرف ایشان را زیاد جدی نگیرید، چون ایشان هنوز نمی دانندFINNITE ELEMENTEN METHODE به آلمانی یعنی چه، ایشان انگلیسی نمی دانند ولی پیشنهاد رسمی شدن زبان انگلیسی می کنند، تا کی با ژستهای بدون پشتوانه باید رقصید؟در ابر ها راه رفتن و برای جامعه نقشه های ایده آلیستی کشیدن همه را به هیچ و پوچ منتهی خواهد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی:
چیزی که کاملا فراموش کردم اینکه:
پاپلو گروپ های G و زیر مجموعه ان هاپلو گروپ ایبریایی است و متعلق به مردم اسپانیا و خاستگاه ان شبه جزیره ایبری است نه انگونه که شما نوشتید از تورکان اذربایجان
هاپلو گروپJ2 هم هاپلو گروپ میان رودانی یا بین النهرینی است که متعلق به اعراب عراق و سوریه
هاپلو گروپJ2 هاپلو گروپ یمنی و نجدی هست و متعلق به اعراب شبه جزیره عربستان
هاپلو گروپ های تورکی T و پس از ان Q و زیر مجموعه ان دو میباشند
در مردم اذربایجان ایران 40 درصد و در جمهوری اذربایجان 50 درصد از گروه J وجود دارد نه G
هاپلوگروپ بعدیT-M70 که این هاپلوگروپ متعلق به اعراب شمال شرقی افریقا(حامیان) یعنی کشورهایی چون مصر و اتیوپی است که من انها را جزو اعراب نشماردم در حالی که اکنون عرب هستند ان هم 20 درصد

توصیه میشود تحقیقات ژنتیک دکتر اشرفیان بناب درباره مردم اذربایجان را بخوانید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ:
چیزی را فراموش کردام
ترجمه پذیری در زبان تورکی بسیار بسیار دشوار هست بخصوص برای کسی که تورک زبان نیست
دلیل این نازایی و عقیم بودن زبان تورکی است به دلیل کم بودن دایره واژگانی این زبان است که باید برای واژگانی که در این زبان وجود ندارند از همین زبان معادل غیر برابر در نظر گرفت به گونه ای که حتی در ساده ترین جملات هم مترجم چه به تورکی و. چه از تورکی
برای نمونه از همان عربی که شما نمونه اوردید :
الله اکبر
فارسی: خدا بزرگ است
تورکی : تانری بیوک دیر
تانری = تانگری مغولی = اسمان
بیوک = خروس
دیر = است
ترجمه واقعی زبان تورکی: اسمان خروس است
به زبان عربی از تورکی
الدیک الله
اگر واقعا چیزی جز این است میتوانید با کمک yaradiciliq این جمله الله اکبر یا جمله زیر را به تورکی یا به فارسی رفع ابهام کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ :
یعنی پس از اینکه اثبات شد که حتی ابتدایی ترین و پایه ای ترین واژگان زبان تورکی هم عاریتی از زبان مغول است یا زبان های فارسی یا عربی که حتی اصل"زبان مستقل " بودن این به اصطلاح زبان تورکی را به طور کامل زیر سوال میبرد باز شما مشغول تخریب هستید بار ها گفته شده که "نژاد پرستی نوعی حس حقارت است که فرد در ان تنها قصد تخریب دیگران را دارد" شما اگر نظری داری درباره همان به اصطلاح لهجه غربی مغولی خودات بگذار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی:
لینک تصحیح شد مقاله کامل را در این سایت بخوانید:

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/08/1-in-200-men-direct-descendants-of-genghis-khan/#.Uzq4T6ja6Sr

همچنین:

http://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(07)60587-4.pdf

در ضمن حرف من این نبود که "بلوند ها زال هستن" این نظریه ای است نادرست حرف من این بود که ان کودکان مغول چشم ابی که دیرنه میخواست مصادره به منظور کند بیماری البینیسم دارند عکس همان بیماری را در سیاهپوست ها هم گذاشتم وگرنه من همه ان را از اول تا به اخر خوانده ام پایین همان صفحه یا صفحه ا.ول لینک نظریه اثبات جنبه های دیگر نظریه پرداز از سیاهپوست بودن سومری ها تا سیاهپوست بودن عیسی مسیح هم هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس از سرنوشت اسفبار احزاب ایران که آخرین آنها در پاریس خود را به حراج گذارده است, بازار اعلامیه نویسی رواج یافته و هفته ای نیست که ده ها اعلامیه ایرانی در سراسر دنیا منتشر نگردد که اکثرا, خواننده آنها خود نویسندگان میباشند. جناب کرمی از ۱۳ سال پیش که عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران بودند و موضوع جایگزینی زبان انگلیسی را انتشار داده و پیگیر بوده اند اکنون تصمیم گرفته اند که بیانیه ای با محتوای جایگزینی زبان انگلیسی و ساختار فدرال، تهیه و تنطیم کنند و آنرا به رأی عمومی بگذارند. پس از آن ایشان در هر رسانهء نوشتاری، شنیداری، و گفتاری شرکت خواهند نمود و از آن با استدلال دفاع خواهند کرد. و احتمالا پس از تصویب آن, شخص ایشان آنرا به مرحله اجرا در خواهند آورد. امید که ایشان بتوانند آدرس خانه کدخدا را کشف نمایند. و چون ایشان مبلغ زبان انگلیسی میباشند میپرسم Am I missing something here?

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما بهتر بود فکری به حال این لهجه غربی مغلی که معجونی از کلمات خارجی و بتر از آن گوش آزارنده هست بکنید!
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای دکتر انزابی،...درود بر شما... با نظر شما که بسادگی نمی شود زبان وفرهنگ قومی را از مردم گرفت موافق و کاملأ درست است و کسی هم تصمیم ندارد آنها را از مردم سلب کند. در همه دوران و حکومت های حاکم بر ایران مردمان گوناگون به زبان و گویش های خود سخن و شعر گفته اند و موزیک نواخته اند و همچنان ادامه خواهد داشت.
شما هندوستان را مثال زده اید، بسیاری از کشورها مانند هند هستند، اسکاندیناوی، اسرائیل و بسیار کشورهای دیگر در مرحلهء گذار ار فاز و بافت فئودالیته و وارد شدن به مرحلهء سرمایه داری و صنعتی، زبان ارتباطی و گلویال را انتخاب کرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی، زبان نازای فارسی بعد از انقلاب، از ترس آخوند، پاسدار و بسییجی تبدیل بزبان ایما و اشاره شده، جوانان بزبانی صحبت می کنند که فقط خودشان متوجه می شوند، این زبان شدیدا در بین جوانان جا افتاده که نه تابع گرامری است و نه قابل نوشتن، بقول معروف زبان قاچاق، این زبان سردر گم عملا می رود که زبان رسمی برای نسل جدید بشود، البته بخاطر عربی بودن الفبای فارسی و بخاطر اینکه هفتاد درصد لغات فارسی عربی می باشد، رسمی شدن زبان عربی سریعتر از انگلیسی می تواند در بین مردم جا بیافتد، مثلا الکاسب حبیب الله بزبان عربی بمراتب راحتر برای توده مردم قابل درک است تا به انگلیسی، god loves businesssman

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی
در کتاب معتبر نزهه القلوب نوشته:
زنجان : زبانشان پهلوی راست است و اکثرا بر مذهب اهل سنت!
مراغه : مردمانش سفید چهره و زبانشان پهلوی
سلطانیه ( نزدیک زنجان) : ابقای خان فرزند هلاکوی مغول بنیان گذاشت و پسرش الجایتو به اتمام برد. مردم از هر ولایت آمده اند زبانشان هنوز بر یک رویه نشده اما به فارسی ممزوج مایل تر است ( یعنی فارسی مخلوط با لهجه های هر قوم و قبیله ای که به آنجا آمدند)
مغولیه : ولایت کاغذ کنان ( در حوالی زنجان ) سی و پنج موضع از توابع آن در حمله مغول ویران شد . اکنون چون مغول ها ساکن شده اند و زراعت می کنند مغولیه گویند!
حمدا... مستوفی در باره حمله مغول می گوید اگر تا هزار سال بدون هیچ حادثه دیگری مردم ایران بسازند و تولید نسل کنند باز هم ویرانیها و تلفات این کشتار جبران خواهد شد.
بیشتر ایرانیان اصیل در حمله مغول از بین رفتند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
30 سال پیش می گفتند نام خلیج فارس را خلیج اسلامی بگذاریم تا اختلافات با عربها برچیده شود! این جناب کرمی هم می گوید زبان انگلیسی را در ایران اجرا کنیم تا دعواهای قومی تمام شود! اما گویا متوجه جنگ بین عربهای همزبان در سوریه یمن و لبنان و عراق نیست و یا اینکه بر سر استقلال امریکا جنگی بین انگلیسی زبانها رخ داد هزاران نفر که اکثرا انگلیسی زبان بودند کشته شدند. البته گل بود به سبزه هم آراسته شد فدرالیسم هم اضافه شد. صد رحمت به پانها حداقل زبان مان را برایمان باقی می گذارند.
اما بدانید بعد فدرالیسم در همان شیراز هم برای شما قومیت های جدید می تراشند و مثل برلین شرقی و غربی برایتان در شیراز هم دیوار می کشند
تنها راه حل اتلافات قومی گردش جمعیت بین مناطق قومی و فرستادن مهاجران افغان و عراقی و بلوچها و ... به آذربایجان و دیگر مناطق قومی می باشد تا در این مناطق هیچ قومیتی اکثریت نداشته باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه ضمن سلام: این سایت باز شد دوست عزیزدر صد کمی از ژن بلوند در اکثر افراد جوامع وجود دارد همه بلوند ها Albino نیستند وهمه آریایی ها بلوند نیستند اقای دنیز مین اللی تحقیقات زنتیکی را ملاک قرار داده وبدون تعصب هم ذکر کرده آذربایجانی حدودا 40% ژن G2 (اجداد ترک) و 40% ژن J2 (اجداد سامیان یا اعراب) و 15 تا 20 % ژن اریایی دارند با یک عکس نمی شود یک مقاله را تایید یا رد کرد جنابعالی اگر دلایلی که منطبق با تحقیقات علمی غرب باشد واین تحقیقات را رد بکند بنویسید بنده خوشحال خواهم بود به خوانم. در ضمن بنده انسان هارا یک نژاد و آن هم همو ساپینس می دانم تغییرات ژنتیکی بین آریایی ها و ترک ها و سامی ها ومردمان دیگر بسیار ناچیز احتمالا بیشتر از یک در هزار نیست. من نژاد پرستی را تقبیح می کنم زنده باد انسان پرستان وحقوق برابر انسان ها . بنده تمام انسان ها شرافتمند را چه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای اسامه ضمن سلام از نوشته های شما معلوم می شود که خودتان را فاضل میدانید ودیکران را نا فاضل. و در خیلی موارد نوشته های شما توهین آمیز به کار بران است. و به کاربران هم امر و نهی میکنی که این کاررا بکن و آن کار نکن. این کار بعید است آن کار بعید نیست. شما می توانید نوشته ای در مورد رد نظریه محققینی که آقای دیرنج مین اللی به آنها اشاره کرده است منتشر به کنید ومنابع مربوطه را ذکر به کنید وکاربران و از جمله خود بنده حق داریم هم مطالب شمارا به خوانیم و هم مطالب دیگران را و هر کدام به نظر خواننده درست رسید قبول به کند. مطمئن باشید کسانی که مطالب بدون سند می نویسند بعد از مدتی اعتبارشان رااز دست می دهند وکسی نوشته هایشان را نمی خواند. بنده بعد از خواندن نوشته های شما این احساس را پیدا کرده ام جنابعالی با کم احترامی به دیگران می خواهی جلو نوشته دیگران را بگیری.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه کاربران سایت خصوصا دکتر انزابی:
بیماری و نظریه البینیسم که شما مقاله جعلی دیرنه را سند اوردی وطبق ان ادعا میکردی مغول ها نژاد اریایی دارند

http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Data/Comprehensive_data_on_albinism.htm

همان بیماری در خانواده ای کاملا سیاهپوست : با فرزندانی سفید موبور و چشم ابی

http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Images_Thrace/Albinos.jpg

ایا میتوان طبق نظر دیرنج مین ائلی (ان هم ناقص و مصادره به مطلوب شده برای تورکان و مغولان با حذف بقیه از جمله سیاهان ) که شما سند قرار دادی ادعا کرد سیاهپوست ها ژن مو بور و چشم ابی دارند یا این نژاد را دارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی ضمن سلام : مطمئن باشید کسی نخواهد توانست زبان های مادری را به این آسانی از بین ببرد وبا زبان انگلیسی جاگزین بکند. حتی هندوستان هم علارغم اینکه زبان تحصیل انگلیسی است نتوانسته زبان ها ی دیگرهند را از بین ببرد. یادگیری زبان مادری به شکوفائی مغز ویادگیری زبان انگلیسی و علاقمند شدن بچه به تحصیل کمک زیادی می کند. یاد گیری چند زبان باعث تقویت مغز در بچه ودر نتیجه کمک به یاد گیری زبان انگلیسی و پیشرفت علم و دانش در جامعه خواهد بود. ریشه زبان مادری از زمانی که بچه در شکم مادر قادر به شنیدن می شود رشد می کند. با تشکر انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه,
برادر, من با شما گفتگوئی نداشتم که سالم باشد و یا نباشد, لیبرال باشد و یا نباشد, اضافه بر آن " دو کلمه حرف حساب " " با هر کسی مثل خوداش " که کامنت سی و چند خطی نمیشود عزیز. قاطی کردی .
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوستان و خوانندگان گرامی...از کسانیکه به منظور حلّ مشکل ملّی قومی، با کامنتهای مفید و مثبت در بحث شرکت کرده اند، سپاسگزارم. متأسفانه من در انجام کار یک پروژه هستم و محدویّت زمان و قت دارم که به یکایک کامنت هایی که شایستهء پاسخگویی دارند جواب دهم و یا همچنان فعال در بحث شرکت کنم.

کوتاه سخن، دوستانی که مطرح کرده اند، زبان فارسی، زبان علمی نیست، و زبان انگلیسی را جایگزین آن میکنیم، ولی به رواج زبانهای قومی و منطقه ای اقدام شود، پیشنهادی شوخی کودکانه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن من س از تکمیل ، مقاله "تورکی زبان نیست " را درباره همین زبان به اصطلاح تورکی به طور کامل برای کیانوش توکلی خواهم فرستاد که بگذاره تو سایت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz:
گویا شما بیشتر اهل گفتگوی سالم هستی اما از نوع "لیبرال " خب من هم با هر کسی مثل خوداش حرف میزنم
دو کلمه حرف حساب بشنو:
فقط اینکه دلیل اینکه زبان فارسی امروز نسبت به گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگیره همونه که زبان انگلیسی زیاد تکلم میشه اگه دولتی قدرتمند از زبانی پشتیبانی کنه اون زبان به اوج عزت میرسه همانطور که زمانی از ایران تا اسپانیا زبان فرانسه مورد تکلم قرار میگرفت اما متناسب با افول قدرتش نقش فرانسه هم در مناطق مختلف جهان کمرنگ شد اگه روزی هم آمریکا ضعیف شه همین بلا سر انگلیسی میاد و چین که امروزه در حال قدرت گرفتنه میبینیم روز به روز بر تعداد کلاس های آموزش ماندارین در جهان داره افزوده میشه و فعلا دولت پشتیبان فارسی هم یک دولت ضعیف و منزویه اما دقیقا این قدرت فارسی رو میرسونه ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی :
چیزی را در پایان کامنت خودتان نوشتید که از کسی که مینویسد "دکتر" بسیار بعید بود که بنویسد80 درصد کروموزوم پدری مغول ها اریایی است مقاله ای هم که رفرنس دادی از "دینج مین ائلی" بود که میخواست با استفاده از یک مقاله نادرست جنبش های سیاهپوست با نام "البینیسم" اثبات کند مغول ها اریایی اند ان هم با گذاشتن چند عکس از چند کودک مغول مبتلا به بیماری " albinism OCA2 " که من عکس کودکان سیاهپوست کنگو و افریقایی مبتلا به همان بیماری با چشمان ابی و موهای طلایی را در همان تایپک گذاشتم و دروغ پراکنی ایشان رسوا شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز,
اگر هر دو پاسخ به من, از شما باشد تفاوت بین دو کامنت " از زمین تا آسمان است". کاش به همان پاسخ اول قناعت میفرمودید و کار به " میمون هر چی زشت تره بازیش بیشتره! " از کسی که " قرنها پیش برای مصاحبه برای دوران تخصصی به Mayo clinic در آمریکا رفته بود " نمی کشید. قربانت گردم همه آنچه من گفتم این بود که چون " هرکسی در دیار خویش کسی ست " مراعات این احترم را بنمائیم و مثلا کلمات و گفته های ترکی - اگر ترکی میدانستم - را درست بیان نمائیم. همین. همینقدر که میفرمودید زبان فارسی زبان اول شما نیست احترام متقابل حفظ و اصول تفهیم و تفاهم مراعات میشد,ولی به قول زنده یاد شهریار, در پیامی به ابوالحسن صبا, " ما خراباتیان کرم داریم " و میبخشیم.

من منظور خود از شرکت در این گفتگو را در کامنت قبلی بیان کردم که " All Extremists should be Shot " که البته شامل خود گوینده نیز میشود. یعنی اگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پیروز
در مرور دوباره کامنت شما متوجه شدم که نیشی به بنده فرو کرده اید. مرا عفو بفرمایید که مقوله های شیر و ماست و دوغ و کره را با هم قاطی کردم ولی قبلا هم نوشتم که فارسی زبان تحمیلی برای من و اکثریت مردم ایران است در نتیجه همین هم از سر شما زیاد است.
قرنها پیش برای مصاحبه برای دوران تخصصی به Mayo clinic در آمریکا رفته بودم. در مصاحبه با رئیس دانشکده اشتباه لپی کردم. وقتی که معذرت خواستم ایشان با آن مقام علمی و تشخص گفت که اینکه من با زبان ایشان با او صحبت میکنم تحسین آور است چون او حتا یک کلمه از زبان من را نمیداند. انسانها چقدر با هم فرق دارند! بنابراين میمون هر چی زشت تره بازیش بیشتره!
واما نمیدانم دانش زبان ترکی شما در چه حد است. بنابراین یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم. در ضمن...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پیروز
با نظر شما کاملاً موافقم. من اتفاقاً زبان فارسی را دوست دارم. نوشته من عکس العملیست در مقابل کسانی که زبان ملل را تحقير میکنند. زبانی که مردم قبل از بدنیا آمدن در شکم مادر یاد میگیرند زبان درست برای آنهاست.
پیروز باشید که هستید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقاحت کلام مرید کم ادب بن لادن معدوم که سر در هر سوراخی هم دارد، به حد مشمئز کننده ای رسیده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با بخش نخستین فرمایشات جناب کرمی بسیار موافقم. راه حل نهایی معضلاتی که گریبانگیر زبانهای متعدد ملی در ایران امروزی است، زدودن سلطه تبعیض آمیز زبان فارسی از جایگاه زبان دولتی کشور، و جایگزینی زبان جهانی انگلیسی می باشد. به این ترتیب ضمن اینکه می توان در یک افق بیست ساله، زبان انگلیسی را به عنوان زبان دولتی، علمی و مشترک ایرانیان قرار داد، با رسمیت بخشیدن به زبانهای ملی در مناطق خود، به یک عدالت فرهنگی و زبانی در کشور دست یافت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز, ادعای برتری زبانها و کامل و نا کامل بودن آنها اقدام بیهوده ای ست که عملا ارزشی ندارد و انگلیسی که یکی از بی قاعده ترین زبانهای دنیاست زبان بین المللی شده است. هر زبانی نماینده فرهنگ خود میباشد و به قول زنده یاد پروین, هر کسی در دیار خویش کسی ست. آنچه مهم است درست نوشتن زبان است. اینهمه گفتم که بگویم در فارسی میگویند یک من شیر چند من کره میدهد نه یک من ماست چقدر. در ولایت ما که کره را از دوغ میگیرند میگویند یک من دوغ چند من کره میدهد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام و عرض ادب خدمت اقای کرمی و دوستان: اقای کرمی بخش زیادی از نوشته های شما حقیقت دارد به نظر بنده. زبان های فارسی ترکی بلوچی عربی وغیره زبان های کاشف نیستند زبان های کاشف و علمی انگلیسی-آلمانی -فرانسوی و.. هستند. بنا براین بهتر است برای از بین بردن فاصله علمی در ایران با غرب. زبان علمی وارتباطی در ایران انگلیسی و بخش ادبیات وتاریخ وغیره به زبان مادری از ابتدایی تدریس بشود وزبان فارسی هم باید واحد هایی گذاشته شود که علاقمندان غیر فارس به زبان فارسی به توانند زبان فارسی را یاد به گیرند. چون کتاب های زیادی به زبان فارسی داریم چرا باید حق خواندن این کتاب ها را ازعلاقمندان غیر فارس به گیریم. ولی الفبا بهتر است به لاتین عوض بشود چون بودن چند حرف برای یک صدا (ذ-ز-ض-ظ) و (س-ص-ث) و( ا-ع) یاد گیری را مشکل می کند یا لا اقل یک حرف برای یک صدا بکار برده شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز:
چیزی فراموش شد : شما هم به جای بیکار بودن مشغول لیسش زخم "لهجه" بودن زبان هرگز نداشته تورکی ات باش چون حتی پیشوایان جبهه ات هم تا کنون در باره کامنت هایی در اثبات لهجه بودن ان نوشته شده حتی در همین تایپک لب از لب نگشوده و درد زخم را تا کنون تحمل نموده اند پس منتظر نگذارشان و عمل لیسش این زخم مهلک را با کمال مهربانی و دقت انجام بده که دوستان ات منتظر ان زبان ناز و بزاق عفونت زدای ات هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسام:
سید کسی است که اجداد اش عرب باشند ان هم نه در حرف در اثبات :
اگر یکبار هم به دقیق ترین تحقیقات ژنتیک ایران نگاهی بکنید میبینید:
49 درصد مردم اذربایجان این هاپلوگروپ ها را نشان میردهند
J1-M267

J1-PAGEO8
J2-M410

J2-M12
باید این را بدانید که هاپلوگروپ ها گروه J1وJ2 شاخصه نژاد عرب میباشد
هاپلو گروپ بعدی C-M216 است که مربوط به نژاد تورک است
همچنین Q-M242 که به ویژه در میان ترکمن ها 70 درصد است در اذربایجان 10 درصد هستند
هاپلوگروپ بعدیT-M70 که این هاپلوگروپ متعلق به اعراب شمال شرقی افریقا(حامیان) یعنی کشورهایی چون مصر و اتیوپی است
پس لطفا صفاتی که لایق خود شماعاذربایچانگ ها است به دیگرران نچسبانید
49+20=60 درصد عرب = هیچ اذربایجانی نیست که رگه ای از عرب ها و سادات نداشته باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز :
پیشوای چه کسی الله کرم است . چرا برای ارضاع روانی خودات دروغ مینویسی و میبافی . یکبار پای مقالات کرمی یا جایی نشان بده که من این موجود را حتی تایید کرده باشم تا رسوا شود هر که دروغ ببیافد
صفات پیشوایی و پیروی بیشتر لایق کسانی است که چونان نام زیبای همیشگی و ابدی و ازلی شان "سگ ولگرد" البته به زبان ماندارین دائم زیر کامنت این و ان مینویسند" اللریز آغریماسین" و مشغول لیسش استخوان دزدیده شده از این و ان البته از گور اموات دیگران نه قبول لیسش قبور مطهر اجداد عرب و مغولستان میباشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله جناب اسامه، من نصیحت شما را گوش دادم و به کونسولگری خودمان رفتم و واژه نامه مغلی را از کتابخانه برداشتم و مقدمهاش را خواندم. نوشته بود که زبان سومری یک لهجه جنوب شرقی مغلی بوده که بر اثر حمله پیشتاریخی مغل به آن سرزمین، زبان رایج سومری شد. و آقای ائیلیار هم حق دارند که انگشت روی رابطه ارگانیک زبان ترکی و سومری بگذارند.اما علت از بین رفتن زبان سومری را نوشته که این زبان خودش از بین نرفت بلکه مرمانش همه از دست آن زبان مغلی سکته مغزی کرند و از میان رفتند. و ذکر شده علت ماندن ترکها همانا ابتکار آذربایجانیها بوده که زبان مغلی را با زبان فارسی و عربی توی میکستور بریزند و از آن لهجه ای را بسازند که باعث سکته نشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مثال خیاط در کوزه افتاد و زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن و بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت همه توصيف حال جناب اسامه است که مورد نامهربانی پیشوای خود قرار گرفته است. ایشان که در حال لیسیدن زخمها ی ناشی از شکست ادعای وجود زمان آینده در گذشته در فارسی است با تجربه شنیدن ناسزا و فحاشی از طرف رهبر جبهه خود میفهمد ( شاید) که یک من ماست چقدر کره دارد. البته اینرا هم باید گفت که زبان توانای فارسی ایشان
مدیون این جبهه در زمینه پربار کردن گنجينه لغات و ترکیبها و فرمولهای دهن دریدگی می باشد. پر واضح است که درصدی از بودجه فرهنگستان زبان فارسی باید به این جبهه پرداخت گردد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی آنها که فرمان تدریس زبانهای قومی را داده اند غربیها هستند . این بقول شما پرورش یافته های فرهنگ عربی که نام بردید مجریانی هستند که بسیاری مدارک دکتری و مهندسی رانتی از انگلیس و دیگر کشورهای غربی گرفته اند و از کنار آن سر ماه از کیسه ملت بیچاره ایران حقوق و اضافه حقوقهای نجومی به جیب می زنند! عجیب است که به نقش غربیها بی توجه هستید.
اجرای طرح های تدریس زبانهای قومی و فراکسیون ترکان و کارهایی ازاین دست که در 2-3 سال اخیر دیدیم اجرای قدم بقدم طرح خاورمیانه جدید است و مجری آن غربیها هستند که منطقه را به خاک و خون کشیده اند. اسامه بنلادن و داعش و طالبان دست ساخت غربیها می باشند ظاهری عربیتنها پوششی برای پنهان کردن کارفمایان آنهاست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ دندان شکن ناصر کرمی به کارگزاران نظام در سایت‌های خارج باید خیلی ها را به اندیشیدن وادارد. ناصر کرمی به آینده آن کشور می اندیشد. با .......شی جلو اشاعه دیدگاهها ی او را نمی توان گرفت.
الا اسامه خان بس کن خدا را
به گفتار عبث سختی تو ما را
زبان فارسی را قیمی تو؟
بترس از جدت آخر سیدی تو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناصر کرمی : مسئول کامنت ها سانسور نشود
خواهشا از چهارچوب منطق خارج نشو تا یکی یکی جملات بی پایه و اساسی را که نوشتی پاسخ بدهم :
نوشتی:شما اگر عرب تبار باشی و یا نباشی دیدگاه اسامه بن لادن و دیدگاه عربستان سعودی ضد ایرانی را دارید
پاسخ ات :دیدگاه اسامه و عربستان را کسی دارد که خواهان نابودی مهمترین رکن و اساس هویت ایرانی یعنی زبان فارسی است مقاله هم مینویسد اگر همین زبان فارسی نبود حضرت عالی به جای ناصر کرمی "ابو ناصر البو کرم" نام داشتی و عربی میگفتی و مینوشتی کسی که این اندازه نداند که "قزلباش ها " و "اعراب" هر دو دشمنان زبان فارسی بودند و این زبان با شمشیر امثال "یعقوب لیث" زنده شده و خواهان نابودی چنین زبانی میشود خوداش بیشتر اتهام"اکنون فرماندهی سپاه مقابله با فضای سایبری، از سوی وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی به شما واگذار شده است ؟" پذیرا میباشد نه بقیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی عزیز، من هم احساس مطبوعی بَه نام اسامه ندارم، البته بخاطر بن لادن، ولی این دلیل نمی شود که ما افکار انسانی را بخاطر اسمش زیر سئوال ببریم، پشت نام اسامه انسانی هست که مثل من و تو دست و پا و چشم حواس پنجگانه دارد، و شاید هم در خیلی موارد از من و شما بیشتر بارش هست، این افکار او هست که قابل تحمل نیست، شما اگر گوگول کنید ناصر و یا کرمی، تمام شکنجه گران کهریزک در صفحه کامپیوترت نمایان می شود، این آیا می تواند دلیلی بر شکنجه گر بودن ناصر کرمی باشد، لبته که نه، ناصر کرمی خوشبختانه نمی تواند حتی سر یک کنجشک که سهل است، سر یک عروسک را ببرد، البته این جای خوشحالی است، ولی من در تعجبم که چرا از همه کودکان ترک را می خواهد که در ایران، یا باید زبان مادریشان را فراموش کنند و یا برگردند به مغولستان و گر نه آشوئیتس و اتاق گاز در انتظارشان است؟؟؟؟!!!!!!!!!!
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به ...کاربر گرامی... اسامه....رتبه و مقام فقاهت و سفاهت را از کدام حوزهء علمیّه و از دست کدام ولایت فقیه و آیت الله دریافت کرده اید، اینگونه قضاوت کردن و حکم صادر کردن از نوع صادق خلخالی و لاجوردی و محاکمه کردن و جرم صادر کردن به شیوهء تابستان 67 در زندانهای ایران، را در کدام آموزشکدهء تاریک اندیش و ضد انسانی و ضد ایرانی آموخته اید ؟. اصلأ شما چه کسی هستی که بخود اجازهء قضاوت و رأی دادن را میدهید.

از وقتی که نام شما (اسامه) در سایت ایران گلوبال ظاهر شد، کنجکاو شدم که دیگر این چه عنصری هست، که در زیر سقف آسمان به این بزرگی نام (اسامه) را برای خود انتخاب کرده است، که سالمترین افرادی که این نام را بر خود نهادهاند، "اسامه بن لادن" جنایت کار و خونخوار است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
All Extremists should be Shot - bumper stickers
گر چه جناب کرمی احتیاج به ترجمه ندارند ولی بر چسب سپر ماشین میگوید که همه افراطی ها باید معدوم و تیر باران شوند - که البته شامل خود گوینده نیز میشود.

جناب کرمی افراط گرا, میفرمایند " ..... نمیدانم که این مخالفت شما با برکناری زبان فارسی وابسته به عربی امروز و جایگزینی زبان انگلیسی چیست ؟ من اگر بیشتر از شما به تاریخ و ادبیّات ایران علاقه مند و متعهد به پاسداری آنهها نباشم، کمتر از شما نیست [ یعنی [ کمتر از شما علاقه مند و متعهد به پاسداری آنها نیستم ]. دلیل عقب ماندگی پاکستان و یا الجزایر و لبنان و تونس دین و مذهب اسلام و فرهنگ اجتماعی اسلامی است.....".

یعنی دلیل عقب ماندگی پاکستان و یا الجزایر و لبنان و تونس دین و مذهب اسلام و فرهنگ اجتماعی اسلامی است, نه زبان آنها. و اگر انگلیسی را به فرض محال جانشین این زبانها بنمائیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به زبان فارسی و زبان های دیگر موجود در ایران اعم از ترکی، کردی، بلوچی و غیره ذلک حرف جدی علمی نمی شود زد. پیشنهاد آقای ناصر کرمی پیشنهاد درست و بجایی است. این زبان ها دست و پاگیرند. علم و دانش را به زبان های نیرومند غربی باید خواند و آموخت. به زبان فارسی هم می شود شعر گفت و آواز خواند. چه ایرادی دارد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی در ادامه می خواستم بخدمتان عرض کنم که این رده بندی ها در زبانها تنها و تنها به لحاظ تکنیکی و فرمول بندی بوده است هیچ ربط نژادی و اتنیکی با هم ندارد اگر اینطوری حساب کنی زبان بنگلادشی هم در این رده بندی قرار می گیرد. پس چرا ادا نمی کنی که فارسها با بنگلادشی ها هم نژادند!!!
علاوه بر آن زبان دری یا فارسی از همان اول ضعیف بوده است و برای تکمیل خود از خیلی از زبان های دیگر استفاده کرده تا بتواند زنده بماند .بطوری که نصف زبان فارسی عربی می باشد . این زبان در طول تاریخ مجبور بوده از زبان عربی ، ترکی ، و چند کلمه نیز از انگلسی به عاریت بگیرد.در جائی که نصف زبانتان عربی هست شماها عرب نیستید ؟ اما با دو سه کلمۀ انگلسی شما ها اروپائی هستید؟؟؟؟؟؟ حاشا از این کلمات انگلسی در زبان ترکی پر هست.پس نتیجه بلی !!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناصر کرمی :
من مقاله شما را تنها دو پاراگراف ان را خواندم نه بقیه اش را چون ارزش خواندن نداشت
تنها بحثی راجب به جایگاه امروزین زبان فارسی در جهان با همه فراز و فرود های ان میکنم در حالی که حکومت ایران تنها 2 ملیون دلار بودجه دارد
هر چند امروزه زبان انگلیسی زبان اصلی علم محسوب می شود، اما کمیت تولید علم به زبان فارسی در پایگاه های استنادی بین المللی رشد داشته است. این کمیت شامل مجلات علمی و همچنین کنفرانس های است که به زبان فارسی تولید و در پایگاه استنادی بین المللی نمایه سازی می شوند. بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس تا تاریخ 10/7/1394، جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 رتبه 28 دنیا را از لحاظ تعداد مدارک منتشر شده به زبان فارسی در اختیار داشت. هر چند این رتبه در سال 2009 به رتبه 30 تنزل پیدا کرد، اما از سال 2010 کمیت تولید علم منتشر شده به زبان فارسی روندی صعودی داشته ...
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ...کاربر گرامی... دانش.... نقد و کامنت شما آموزنده است، امیدوارم که بعضی از کاربران و خوانندگان سایت ایران گلوبال از شما پیروی کنند و بجای توهین و سخن پراکنی بیمورد به اصل موضوع بپردازند.
امّا نمیدانم که این مخالفت شما با برکناری زبان فارسی وابسته به عربی امروز و جایگزینی زبان انگلیسی چیست ؟ من اگر بیشتر از شما به تاریخ و ادبیّات ایران علاقه مند و متعهد به پاسداری آنهها نباشم، کمتر از شما نیست.
دلیل عقب ماندگی پاکستان و یا الجزایر و لبنان و تونس دین و مذهب اسلام و فرهنگ اجتماعی اسلامی است. زبان دانشگاهی در پاکستان و الجزایر ممکن است انگلیسی و فرانسوی باشد، امّا زبان فرهنگی و تربیتی و روابط اجتماعی و زبان جهان بینی در این کشورها اسلامی و عربی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی :
ایمیل شما را دریافت کردام اما سایت گذرواژه ای را که فرستاده بودید شناسایی نمیکند حتی ایمیل من را هم برای دریافت گذرواژه (در قسمت درخواست گذرواژه جدید ) شناسایی نمیکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اتاش:
ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼزبان ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺍﺻﻮﻻ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺗﺼﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﯽ ‏(ﭘﺴﻮﻧﺪﯼ ‏)ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﯽ ﻭ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯽ ﺍﺻﻼ ﺟﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
به زبان خلاصه زبان به اصطلاح تورکی فعل مضارع و فعل اینده حقیقی ندارد(به علاوه افعال مشتق از این دو) و همچنان مشغول به کار بردن افعال ماضی به صورت قراردادی به جای مضارع و اینده است
زبان تورکی از نظر مصدر های بسیط زبانی هم ضعیف است و اصلاح کنندگان ان در فرهنگستان رو به استفاده از مصادر جعلی اورده اند که این نوع فعل سازی در زبان به اصطلاح تورکی سره وجود ندارد
بقیه ادامه مطلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین:
دانشگاه احمد یسوی لغت‌نامه‌ای به نام "لغت‌نامه لهجه‌های ترکی" تدوین کرده است که معادل لغات را به 9 لهجه ترکی، ترکیه، آذربایجانی، باشقورد، قزاق، قرقیز، اوزبک، تاتار، ترکمن و اویغور آورده است
ما دلیل این تناقض را یافتیم و ان این بود "تورکی یک زبان نیست" بلکه لخجه غربی یک زبان دیگر با نام زبان مغول است به همین دلیل است که دقیقا خالص ترین تورک ها یعنی یاقوت ها و چوواش ها زبان همسایگان مغولشان را هم میدانند و هم میفهمند اما زبان این دو برای لهجه و گویش های غربی اذربایجانی استانبولی قابل فهم نیست چون این دو به واژگان عربی و فارسی بیشتری مخلوط شدنند و دستور زبان انها بیشتر تقلیدی از این دو زبان است نه تورکی اصل
در اینجا نشان داده میشود که هرچه از غرب به شرق به سمت التای پیش میرویم واژگان به واژگان یک زبان معلوم از نظر زبان شناسی نزدیکی پیدا میکنند اگر این کتاب را تهیه کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین:
گرامر یک زبان هیچ موقع عوض نمیشود. گرامر زبان تورکی با فارسی کاملا فرق میکند. هر زبانی لغتهای زیاد عاریتی دارد اما گرامر خود را حفظ کرده است."
با مقدمه فوق به بررسی قدمت زبان ترکی و مشخصات فرهنگی و تمدنی متکلمین آن وارد می شویم که اشتراکات آنها بیشتر در حوزه فرهنگ و زبان است و نه تنها تفاوت در لباس، موسیقی و سنن و رقص بلکه در چهره، سفال و رنگ پوست به حدی است که تصور قومی واحد برخاسته و پراکنده در این جغرافیای وسیع را از ذهن دور می‌کند.
همینجا از پیش بگویم که اگر کسانی مدعی شوند که این تفاوت‌ها حاصل تغییرات در گذر زمان است آنگاه باید پاسخ دهند چگونه زبانی توانسته در مقابل تغییراتی که حتی سفال و رنگ پوست را تغییر داده مقاومت کند. پس نگاه به اقوام ترک‌زبان به عنوان یک قوم واحد دور از واقعیت است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین:
یکبار در کامنت توضیح داده شد
ما کلماتی را در نظر میگیریم که پایه و اساس زبان است
نام ها در فارسی سره = داریوش - رستم -
در عربی سره: جاسم - صمد
نام های درختان
فارسی = خرما - گردو
در عربی = تمر- جوز
از نظر دستور و نوع زبان فارسی پیوندی و عربی تصریفی کامل است برخلاف مغولی و لهجه غربی ان تورکی که هر دو از زبان های التصاقی التایی هستند
حالا شما بگو زبانی که
نام ھای اعضای بدن
نام اسباب خانه
نام گیاهان
نام پرنده ها
نام حشرات
نام ماهی ها
نام مناطق
نام افراد
نام خوراک
تقریبا همه پسوند های اصلی
تقریبا همه دستور زبان
با زبان دیگری با نام مغولی یکی است و هر انچه هم که این نیست از فارسی یا عربی هست ایا میتوان یک زبان مستقل نامید
حقیقت این است که تورکی از برخورد زبان مغول با زبان های عربی و فارسی به وجود امده

بقیه ادامه مطلب


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دکتر از Ulaanbaatar
شما بهتر هست یک واژه نامه زبان مغولی از سفارت مغولستان دریافت کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی متاسفم برای این نظرتان
در پاکستان زبان دانشگاه ها انگلیسی می باشد اما رشد علمی و صنعتی در این کشور نمی بینیم!
در تونس و لبنان و الجزایر مردم فرانسوی را بهتر از عربی صحبت می کنند اما هیچکدام تبدیل به کره جنوبی نشدند و از سیستم فئودالی قبیله ای بیرون نیامده اند و اقتصاد محدودی در حد فروش روغن زیتون و اندکی توریسم دارند.
50 سال پیش چین کشوری عقب مانده بود و تنها بخاطر جمعیت زیاد آنرا در محاسبات قدرت جهان جایی به آن داده بودند. نظریه پردازان غربی بارها یکی از مهمترین دلایل این عقب ماندگی چین را زبان و خط عجیب و غریب و ابتدایی و سخت آن می دانستند اما چینیها با کار و تلاش و زحمت به چنان رشدی از نظر صنعت رسیده اند که اروپا و امریکا احساس خطر می کنند و امروز دومین قدرت اقتصادی جهان است بدون اینکه زبان و الفبای خود را تغییر بدهند یا از دموکراسی غربی تقلید کند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استدلال بسيار مزخرفى بود. اميدوارم خيانتكارانى مانند شما به زودى نتيجه عمل خود را ببينند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوستان اخیرا یک «کمپین» در ایران برای برگزاری «چهارشنبه سوری بدون آتش» داره پا میگیره. از نگاه من این یک توطئه رژیم هست که به این وسیله ارزشهای ملی رو پس بزنه. این رژیم اگر خیلی دلش برای سلامتی مردم میسوخت فتوا میدادن و زنجیر زدن و سینه زدن و قمه زدن در محرم رو حرام اعلام میکردن. ما در سوئد هرسال چهارشنبه سوری رو با آتش جشن میگیریم. ظرفهای مخصوصی مثل درب بشکه برای هیزم ها تهیه می کنیم و یک کپسول آتش نشانی و یا چند سطل آب هم در کنارش داریم و هرگز هم در این سالها اتفاقی رخ نداده. رژیم بجای رفتن بدنبال این راه حل ها به دنبال حذف جشن ملی چهارشنبه سوری است. خوب است که در این مورد به مردم اطلاع رسانی کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام .باید بخدمت آقای کرمی عرض کنم که زبانها نه به لحاظ تعلقات اتننیکی بلکه به لحاظ قواعده گرامری تقصیم و رده بندی شده اند . یعنی در این تقصیم بندی بیشتر افعال را تایین کننده حساب کرده اند بطور نمونه ( التصاقی وغیر التصاقی)
نمونه در فعل ترکی بن گدیرم گذشته همین فعل بن گتدیم می باشد اگر دقت شود معلوم می شود تغییر جزی تنها در پسوند فعل انجام گرفته است .اگر زبان فارسی و تمام زبانهای که فارسی با آنها در یک رده بندی قرار دارند. درست بر عکس این کل فعل در زمانهای مختلف عوض می شوند . بطور مثال فعل من می روم در گذشته می شود من رفتم یغنی کل فعل عوض می شود ( در انگلسی go می شود went) یعنی کل شکل کلمه عوض می شود به استناد به این رده بندی ها زبانها هم خانواده اند آقای کرمی حال از این رده بندیها سو استفاده نه کنید !!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... اگر استدلال و منطق آقای اسامه را در نظر بگیریم , نتیجه گیری میشود که ، فارسی دری زبان نیست بلکه گویشی از زبان عربی است. زبان انگلیسی , زبان نیست بلکه گویشی از زبان لاتین و یونانی است. زبان فرانسه زبان نیست بلکه گویشی از زبان لاتین و یونانی است. زبان آلمانی زبان نیست , بلکه گویشی از زبان لاتین و یونانی است. زبان اسپانیائی زبان نیست بلکه گویشی از زبان لاتین و یونانی است. زبان ایتالیائی زبان نیست بلکه گویشی از زبان لاتین و یونانی است. چرا؟ بخاطر اینکه خیلی لغت ها در این زبان ها لاتینی و یونانی است. آمین یا ربّ العالمین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه،
مطمئن هستید که همه این اسمها، صفتها و پسوندهایی که نام بردید از زبان سومری و ایلامی نیامده؟ آیا یک مقایسه با زبان سومری قبلا شده؟
بنظر من شما با عجله این کار را میکنید. بهتر است از آقای لوایی و آقای ائیلیار نظرشان را پرسش میکردید.
قاشق و قابلمه و قلمه سبزی از کدام زبان وارد شده؟ از سومری یا از مغلی؟
از پاسخ شما سرافزار خواهم شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کرمی عزیز وقتی من طرز لباس پوشیدن فردوسی و سعدی و حافظ و مخصوصا عمامه اشان را با عمامه طالبان مقایسه می کنم به نتیجه جالبی می رسم، مخصوصا اشعار میخانه و مطرب که معمولا پسر بچه جوانی به نتایج نامطلوبتری می رسم، البته شاید شما حافظ را که نمی دانست خمیر دندان یعنی چه و یا شامپو و یا اجاق گاز و یخچال و اتومومبیل و بشقاب و قاشق و قابلمه و یا تمام مظاهر مدرنیسم که برای آنها بی مفهوم بود، عشق شما به گذشته گان قابل درک است، حالا برگرد به سیلندر کورش بدوی که دیگر محشر است، ما ملت ترک آزربایجان به چه گناهی باید در دست این همسایه های مهاجر هندی و افغانی باید تحقیر شویم؟ شما ها هیچ تقسیری ندارید!!!! تف بر سیاست استعماری نفتی انگلیس که شما ها را اینچنین پر رو بار آورده ،!!!!!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه گرامی، آکانت کامنت گذاری شما را از طریق امیل فرستادم، آیا بدست شما نرسید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
۸ – پسوند، «س» :
قَوٌس – عَرٌس – شَرٌس – تَرَقٌس – گَرٌس – مُورٌس، چِیوٌس و…
۹ – پسوند، «سَه» :
قولخ سه (آدم بی حیا و هرزه) – رَغَس سَه (افشان و پاشان شده)– قُلمَه سه (گرگ زده) – قِیشَخ سَه (پاره پاره و بی نظم) – یخ تخ سَه (خنک خورده) – بَربَس سَه – مَندَخ سَه (مانده، خسته)
۱۰ – پسوند، «غُو» :
اِسپِی غو (به اندازه سپیدرنگ)– پلاس غو (به اندازه یک گلم)– پِیرو غُو (به اندازه یک پیراهن) – جُوب غُو (به اندازه – به مقدار)-قوندَر غُو (حساسیت به اندازه)– قونرغو (شرمنده و ملامت) – قَودَه غُو (به اندازه یک بسته علف)– سبد غُو (به اندازه یک سبد)– ماشِیو غُو (به اندازه یک پارچه پشمی)– لَچَک غُو (به اندازه یک چادر)– سِیرغو (به اندازه سیرشدن)– سالپُورغُو (به اندازه تمام سال)– شنوندغُو (آگاه کردن و شنواندن) و…

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورکی زبان نیست لهجه غربی زبان مغولی است
یکسانی های زبان مغولی با تورکی:
پرندہ ھا

سبرال ، بورگود ، شغجئی ، چیگگ ، چولدی ، قرقولاد ، سنگ کویگ ، چوغوگ ، با شه ، قجیر و ……….
حشرات

قونغوس ، بوی ، جولگگ ، قوللئی ، شولوگ ، کوڈی ، چیلگ ، خمندوگ ، ووخلی ، قورہ ، سونه ، گنگ ، کانه ، شلجه ، ریشک ، منٹه پلخ ، جیژدوغ ، مٹگ ، قبرگ ، خمندوگ و……..
حیوانات درون آب:
چنچکلو ، مانی پوشت ، قوقری ، باغا و..........

حیوانات وحشی و اھلی در زبان تورکی و مغولی هر دو یکی است

جیرہ ، تولئی ، تبرغو ، تولکا (روبا) ، بیلی ، قالو (سگ دریایی) ، کیرپی جیرہ ، قبلو ، گینڈوگ ، قینجیغ ، داغو ، اولاغ ، قوئین (گوسفند) ، اوچو ، بورو، غونجی ، سوبای ، سغلیغ و……….
خوردنی ھا

خوراک : قورتی ، نان بوٹه ، اوگرہ ، ملیدہ ، قتیغ ، جوبلغه ، پیرکی ، بوسراغ ، چوب جوش ، تافه ، پتری ، ٹیکی ، لولدوش ، پاد ، قدید ، آچونی ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورکان اغزی توجه داشته باشند که درباره "زبان" ها گفتگو میشود نه درباره "لهجه" ها با توجه به اینکه این به اصطلاح زبان تورکی یک زبان مستقل نیست و همان لهجه غربی زبان مغولی است پس در این مبحث نمیگنجد
بارها توضیح دادیم که:
زبانی با نام زبان تورکی وجود ندارد یکبار برای شما توضیح کامل داده میشود نام واقعی این به اصطلاح زبان شما زبان "مغولی" گویش غربی میباشد
زبان شناسی عبارت است از بررسی علمی زبان. زبان شناسی حق ندارد «تجویز» کند چرا که تجویز کردن، کار علم نیست و علم تنها می تواند توصیف، کشف و نظریه داشته باشد.
اگر زبان را بصورت دقیق تر پیگیری کنیم در می یابیم که زبان مھم ترین وسیله برای شناخت انسانھا و یا یک قوم است. درین مورد زبان شناس غربی دکتور جانسن چنین ابراز نظر کردہ است :
زبان نسب نامه و قدیمی ترین یادگار ملت ھاست. نوشته ھا و ابراز نظر ھا به سبب علت ھای مختلف از حقیقت دور میشوند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این هم هدیه دولت ایران به ملت تورک آذربایجان در رابطه با گرامیداشت روز جهانی زبان مادری . ٤٥ سال زندان برای چهار انسان شریف به خاطر برگذاری مراسم روز جهانی زبان مادری . حالا معنی تجزیه طلب و فاشیست و راسیسم برای تمامیت خواهان فارس قابل تفهیم میشود که راه چاره آزادی ملتها تنها و تنها در حاکمیت سیاسی هر ملت میباشد و استقلال هر ملت تضمین آن است .و این هم خبر مربوطه : دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران، چهار فعال تورک آذربایجانی را جمعا به ۴۵ سال حبس و تبعید محکوم کرد. هر چند اتهام تشکیل جمعیت غیرقانونی در خصوص صدور این رای معیار قرار گرفته است با اینحال اسناد دادگاه نشان دهنده این است افراد مورد اشاره هیچ فعالیت خشونت آمیزی نداشته و بیشتر در حوزه های فرهنگی و زبانی فعالیت داشته اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس حکم صادره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درودى دوباره بشما پاكدل سرزمينم، استاد كرمى گرامى،
من پاسخم را دريافت كردم و از شما بسيار سپاسگزارم .نن
آرامش و تندرستى، پيوسته سايه بان خانه و كاشانه تان باشد .
سرافراز و در نبردتان با اهريمنان همواره كامياب باشيد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کرمی جان! درست میفرمائید. زبان انگلبسی خیلی مهم است. انشاالله در مدارس و دانشگاهها جایگزین فارسی میشود. جایت خالی دیروز در نمایشگاه "آلدی" شمال بودم. طرف محصولات آمریکائی با کیفیت عالی عرضه میکرد. کسانیکه با وی انگلیسی صحبت میکردند، تخفیف خوبی میگرفتند. در آنجا بود که اهمیت زبان انگلیسی هر چه بیشتر برایم محرز شد. در ضمن وسایل آشپز خانه مدرنی درغرفه به نمایش گذاشته شده بود. هنرهای دستی آفتابه سازی ایرانی برای آبیاری گلهای گلدان خانگی نیز بچشم میخورد. بقول خودتان انشا الله روزی شود که به زبان انگلیسی با هم گپ بزنیم. وقت کردی سری بدانجا بزن! قربونت جم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی در غرب شعرو شاعری هم مال قرنهای وسطی است و کسی نه شعر میگوید و نه شاعر را میشناسد. آقای کرمی راست راستی این ایران باستان یک نویسنده کوچولوهم نداشته؟ این چه نوع تمدن بوده؟
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ...کاربر گرامی... عیاران.... درود بر شما....اگر شما در خارج از کشور بویژه در کشورهای اروپایی از جمله ..آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و غیره ..یا آمریکا زندگی میکنید، تا کنون دریافته اید که در ادبیّات این کشورها به زبان خودشان، خیّام و حافظ را بیشتر از ما ایرانیان می شناسند و مشاهیر ایرانی را به جهانیان معرفی کرده اند.. آنچه که ما امروز داریم مدیون همین کشورها و زبانهای آنهاست.
چندی پیش در کشور فرانسه و یا ایتالیا بود که مرغوبترین شراب خود را بنام خیام نامگذاری و شعری از او را یادآوری کرده اند. در شهر ویمار آلمان مجسمه ای از حافظ که در حال گفتگو و دیالوگ با گوته است بر آرامگاه گوته نصب شده است.
...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب كرمي شما خيلي دير ازخواب وخيال بيدارشديدويا ميشويدزبان فارسي بخاطر نداشتن الفبا وكمبود كلمات قرنها پيش ازطرف ابوعلي سينا وابوريحان بيروني كنارگذاشته شد وچنانچه ميدانيد اين دو دانشمند وفيلسوف بدون استثنا تمام آثار خود رابزبان توانمند عربي نوشتندبيش از صدها اثر!!!!زبان فارسي دولتي زبان تحميلي ومورد تنفرملل غيرفارس است همزمان زبان فارسي ملت فارس قابل احترام است بايد بين زبان فارسي ملت عزيزفارس وزبان فارسي تحميلي دولتي فرق گذاشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنجان مرکز آزربایجان جنوبی میباشد.آستارا و ماکی در شمال وسونقورواسد آباد و بهاردرشمال همدان ٬شمالی ترین وجنوبی ترین مناطق به هم پیوسته ترک نشین آزربایجان جنوبی هستند.بنابر این زنجان قلب و مرکزی ترین شهر آزربایجان جنوبی است.
یزد نیزمرکز فارسستان میباشد.زیرا مشهد وکرمان شرقی ترین شهرها وقزوین وشیراز٬ غربی ترین شهرهای مناطق بهم پیوسته فارس نشین و به عبارتی فارسستان میباشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با عرض سلام به دوستان . باید از آقای کرمی پرسید مگر تنها زبان عامل پیشرفت بشریت بوده و هست ؟ یا قوانین و اجرای عملی آن ؟
آقای کرمی در مورد حقوق بشر ، آزادی انسان وحق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن از جمهوری اسلامی نیز کیلومترها عقب تشریف دارند ، هر چند در اروپا زندگی می کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی
تعصب کورکورانه ونژادپرستی تاکی ؟؟
آنچه باعث عقب مانده گی ایران شده زبان فارسی وافکارباستانگری است وبس .
چندسال پیش اگرغلطک واطاق رابه این شکل (غلتک واتاق) می نوشتیدچوب فللکت می کردندمانند این مورد زیاداست <همۀ>
دیروز و<همه ي >امروزباهرینه میلیاردی کلمات ازترکی وعرب تغییرشکل داده ومصادرمی شود.
زبان فارسی ارمغان نابخردانه محمودغزنوی می باشد .
آنهم چون ترکا اعراب را ازایران بیرون کردند مجبورشدند فارسی ازافغانستان آورده درمقابل زبان عربی گسترش بدهند .
تا حدود1000سال پیش زبان فارس درایران وبخصوص فارس وکرمان واصفهان و...حضورنداشته است .
به چه مدارکی ادعامی شود درزمان تسلط اعراب زبان فارسی کنارگذشته شده بود!
نبوده که کنارهم گذاشته شود.
ادعا می شود دانشگاه جندی شاهپورداشتیم به زبانی تدریس می شده ؟؟
چرا اززبان فارسی هیچ اثری نداریم ؟
اول بودند وداشته خودرا ثابت کنید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر جان گرامی، با درود و آرزوی بهزیوی برای شما و با وجود دلبستگی و ارزشمندی ویژه ای که بشما دارم، خواستم بپرسم : انگاه سرنوشت حافظ و خیام ما چه خواهد شد؟ شاد باشید استاد نازنین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر جان این صغرا کبرا چیدنها نماینگر اعتراض غیر مستقیم شما به آموزش بزبان مادری است، پسر با ساختن تاریخ جعلی و داروی روانگرداان تاریخ ایران باستان و به بهانه اصیل و آریائی بودن و شیرین تر از عسل بودن زبان فارسی ، در عرض حاکمیت صد ساله پانفارسیسم کلیه بودجه آموزشی کل کشور را صرف مانیپولیشن وتقویت زبان فارسی گردیده اید و حالا این زبان عبتر با هفتاد در صد لغات عرب و با الفبای عربی در برابر تکامل جهانی به بن بست رسیده، شما فارسزبانان مجاز و مختار هستید در مورد زبان خود هر تصمیمی بگیرید ولی در مورد زبان ترکی (نه آذری مزخرف فارس ساخته) این ملت ترک آزربایجان است که باید تصمیم بگیرد، نه شما، شما کیستید؟ شما زبان ما را نمی دانید، زبان فارسی شما با لغات ما (اتاق، دیوار، قابلمه، قوری، قاشق بشقاب، اجاق، منقل قیمه و قورمه کباب) وارد دنیای شهر نشینی شده، پایان مانوپولیشن و سوبسید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجب آقاي كرمي فكر كردم خواهي نوشت زبان انگليسي جايگزين فارسي شود وزبان اقوام نيز در مناطق خود تدريس گردد ولي افسوس كه باز پان فارسيت شكوفه نمودو .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم اعتقاد دارم ،زبان فارسی ویا هیچ زبان دیگری نمیتواند جای زبان انگلیسی را بگیرد بهتر است ،ملل ساکن ایران هرکس به زبان مادری خود تدریس نماید وزبان انگلیسی در یک برنامه حدود ۱۸ساله بعنوان زبان رسمی اعلام شود،البته در این مدت زبان فارسی همچنان زبان مشترک باشد وبه تدریج جای خود را به انگلیسی بدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی،
ایده های شجاعانه ای مطرح کرده اید. خواهشم این است که در دام تحریکات قوم گرایان نیفتید و این بحث را ادامه بدهید. شاید با رسمی شدن انگلیسی همۀ ایرانی ها از ترک و کرد و عرب و ترکمن و بلوچ و گیلک و تپور احساس همبستگی بیشتری کنند. من برخلاف نظر شما در مقالات پیشین تان، آذربایجانی ها را در مجموع بسیار به ایران دلبسته می دانم. از قافلۀ تمدن خیلی عقب مانده ایم. جنگ هفتاد و دو ملت در میان بعضی از ایرانیان خارج نشین نیز نتیجۀ عقب ماندگی است.