بررسی رویدادهای هفته، 4 اردیبهشت 1396 ـ محمدرضا روحانی