بررسی رویدادهای هفته، 10 شهریور 1396ـ محمدرضا روحانی