بررسی رویدادهای هفته، 13 شهریور 1396ـ محمدرضا روحانی