فريدون احمدي: در باره همايش حزب چپ و مديريت دوران گدار

گفتگوی کیانوش توکلی از شبکه ویدویی ایرانگلوبال با فريدون احمدي فعال و تحلیلگر مسایل سیاسی: در باره همايش حزب چپ در کلن آلمان و كنفرانس مديريت دوران گذار ازجمهوري اسلامی در لندن توسط اتحاد برای دمکراسی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: