ايران براي همه ايرانيان :شورای دمکراسی خواهان ایران

طاهره. صادقي،اردشير زارع ،رضا حسين بر و محمد كدخدايي
ايران براي همه ايرانيان ،گفتگو با برخي از شركت كنندگان درشوراي دمكراسي خواهان ايران:
طاهره. صادقي،اردشير زارع ،رضا حسين بر و محمد كدخدايي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: