از اعتصاب معلمان دانش آموزان با شادی به جنگ اهریمن رفتند

از اعتصاب معلمان دانش آموزان با شادی به جنگ اهریمن رفتند و تصاویر دیکتاتور را از کتابها پاره کردند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: